Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Tổ 19 Thiền tông Ấn Độ – Ca Ma La Đa.

TỔ 19 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ – CA MA LA ĐA

19

Tổ thứ 19, Cưu Ma La Đa, người nước Đại Nguyệt Thị, con của Bà La Môn, thuở xưa làm Đại Tự Tại Thiên nhơn. Nhân thấy Bồ tát Anh Lạc bỗng dưng khởi tâm ái nên đọa sanh ở cõi trời Đao Lợi, sau nghe Kiều Thi Ca nói Bát Nhã, vì nghe được pháp tối thắng nên bay lên cõi trời Phạm Thiên, khéo nói lẽ trọng yếu của pháp, được Chư thiên tôn làm bậc đạo sư, đã đến lúc nối tiếp Tổ sư, bèn giáng sanh xuống nước Nguyệt Thị. Đến nước Trung Thiên Trúc, có vị đại sĩ tên Xà Dạ Đa, hỏi rằng: “Cha mẹ con thường kính tin ngôi tam bảo mà luôn luôn bị tật bệnh, gần nhà con có người từ lâu làm Chiên Đà La nhưng thân thường khỏe mạnh, chẳng hay người ấy có may mắn gì, còn gia đình con bị nghiệp báo gì?”. Đáp: “Sao nghi ngờ như thế? Việc thiện ác báo ứng có đến ba đời. Phàm ở đời thường thấy người nhơn từ thì bị chết yểu, kẻ bạo ác lại được sống lâu, người ngang ngược lại an lành, kẻ trung nghĩa lại gặp hung tai. Liền bảo rằng, nếu không có nhân quả thì tội phước rỗng không, nào không biết tất cả đều ảnh hưởng lẫn nhau, muôn kiếp không mất”. Dạ Đa nghe xong liền cởi mở điều nghi ngờ. Tôn giả nói: “Ngươi tin Tam bảo mà chưa rõ nghiệp báo vốn từ mê lầm mà phát sanh, thức nương vào bất giác, bất giác nương vào tâm, mà tâm thì vốn thanh tịnh lặng lẽ thiêng sáng. Nếu ngươi chứng nhập được pháp môn này thì đồng một bản thể với chư Phật, thiện ác như mộng huyễn”. Dạ Đa liền khơi bày huệ căn đời trước, tha thiết cầu xin xuất gia thọ cụ. Tôn giả nói: “Đã đến lúc ta tịch diệt, nên đem chánh pháp nhãn tạng trao cho ngươi”. Ngài nói kệ rằng :

Thể tánh vốn không sanh

  Vì người cầu nên nói

Ở nơi pháp đã không đư

  Lo gì  mở cùng ngăn.

Nói xong, Ngài liền lên tòa dùng tay rạch mặt như hoa sen hồng nở, phóng ra ánh đại quang minh sáng soi bốn chúng mà nhập diệt, Xà Dạ Đa xây tháp. Nhằm năm Nhâm Ngọ niên hiệu Tân Thất, năm  thứ 14.

◊◊————————————————————————————-◊◊

Những Bài Viết Liên Quan
1068649
Total Visit : 966961