Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Tổ thứ 10 Thiền tông Ấn Độ – Tổ Hiếp Tôn Giả

TỔ THỨ 10 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

TỔ HIẾP TÔN GIẢ

To 10

         Tổ thứ 10, Hiếp Tôn Giả, người Trung Ấn Độ, ban đầu phụ thân nằm mộng thấy một con voi trắng trên lưng có tòa báu, từ cửa đi vào, hào quang tỏa sáng bốn phương, khi thức dậy liền sanh ra Ngài. Về sau gặp Phục Đà Tôn Giả được chọn làm Thị giả, Ngài chưa từng ngủ nghỉ, hông chẳng hề dính chiếu nên đặt tên như vậy. Sau đến nước Hoa Thị, ở dưới gốc cây, bảo đại chúng rằng: “Nếu đất này biến thành vàng ròng là có thánh nhơn vào trong hội”. Nói xong, đất liền biến thành vàng ròng. Bấy giờ ông Phú Na Dạ Xà đến đứng trước nghe pháp, Tôn giả biết được ý chí của ông, bèn cho xuất gia thọ cụ, bảo rằng: “Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay đem trao cho ngươi, ngươi nên giữ gìn”. Ngài bèn nói kệ :

                             Chơn thể tự nhiên chơn

                             Nhân chơn nói hữu lý

                             Hiểu được pháp chơn thật

                             Không đi cũng không dừng.

        Nói kệ xong, Ngài liền hiện thần biến, nhập Niết Bàn, hóa thành lửa tự thiêu, bốn chúng đều lấy y đựng xá lợi, xây tháp phụng thờ. Bấy giờ nhằm năm Kỷ Hợi, đời vua Trinh Vương, năm thứ 22.

 

 

Thích Thiện Phước dịch

————————————————————————————————–

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
388151
Total Visit : 286463