Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Tổ thứ tư Thiền tông Ấn Độ – Ưu Ba Cúc Đa

TỔ THỨ TƯ THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

ƯU BA CÚC ĐA

Phat Cuc Da

        Tổ thứ tư, Ưu Ba Cúc Đa, người nước Tra Lợi, họ Thủ Đà, cha tên Thiện Ý, 17 tuổi xuất gia, 20 tuổi chứng quả, đi du hóa đến nước Ma Đột La, Ngài độ rất nhiều người, do đó ma ba tuần sợ hãi, lần lược sức ma cạn kiệt, qui đầu chánh pháp, Tôn giả giáo hóa dẫn dắt chứng quả rất nhiều. Mỗi lần độ một người, Ngài bèn lấy một thẻ để vào thạch thất. Sau có một ông trưởng giả tên là Hương Tượng, chí thành xuất gia, Ngài bèn cho cạo tóc và thọ cụ, tâm tự thông đạt, đặt tên là Đề Đa Ca. Lại bảo: “Như Lai đem đại pháp nhãn tạng, thứ lớp truyền nhau đến ta, nay đem trao cho ngươi”. Ngài bèn nói kệ rằng:

Tâm tự xưa nay vốn là tâm

Tâm này xưa nay chẳng có pháp

Hễ có pháp thì có bổn tâm

Chẳng có tâm chẳng có bổn pháp.

        Phó pháp xong, Ngài bèn bay vọt lên hư không 18 lần, sau lại trở về bổn tòa viên tịch. Đa Ca đem thẻ trong thất thiêu thân Ngài, thâu lấy xá lợi xây dựng bảo tháp. Bấy giờ nhằm năm Canh Tý, đời vua Bình Vương, năm thứ 30./.

Thích Thiện Phước dịch

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1006690
Total Visit : 905002