Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Toàn thân đều là con mắt

TOÀN THÂN ĐỀU LÀ CON MẮT

Thích Thiện Phước

        Có lần Thiền sư Đạo Ngô hỏi Vân Nham: “Quán Thế Âm Bồ tát có đến 1000 tay, 1000 mắt. Xin hỏi con mắt nào là mắt chánh?”

        Vân Nham: “Giống như ngươi tối đi ngủ, lúc cái gối bị rớt xuống giường, ngươi không có mở mắt ra, rồi thòng tay xuống đấy quơ một cái là tìm được. Lại có thể tiếp tục ngủ. Xin hỏi, ngươi dùng con mắt nào để tìm vậy?”.

        Thiền sư Đạo Ngô sau khi nghe xong nói: “Ồ! Sư huynh tôi hiểu rồi”.

        “Ngươi hiểu gì?”

        “Khắp thân đều là con mắt”.

       Thiền sư Vân Nham cười nói: “Ngươi chỉ hiểu được tám phần”.

        Đạo Ngô nghi ngờ hỏi: “Thế thì phải nói thế nào?”.

       “Toàn thân đều là mắt”, Thiền sư Vân Nham có chỗ nắm bắt.

Toan than


       “Khắp thân là con mắt” đây là từ ý thức phân biệt mà nhận thức; “Toàn thân là con mắt” đây là từ trí năng hiển hiện vô phân biệt của tâm tánh. Chúng ta có một cái chơn tâm toàn thân là con  mắt, vì sao không dùng nó để quán xét kỹ tất cả sự vật./.

 

———————————————————————

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
971796
Total Visit : 870108