Thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Trái mai sống

TRÁI MAI SỐNG

Thích Thiện Phước

 

Thiền sư Đam Nguyên Sơn Ứng ở Kiết Châu vốn là vị Thị giả của Quốc sư Tuệ Trung ở Nam Dương. Có lần Thiền sư xách giỏ tre về đến phương trượng, Quốc sư hỏi: “Trong cái giỏ tre đựng vật gì?”.

Thiền sư đáp: “Là trái mai còn sống”.

Quốc sư hỏi: “Đem về làm gì?”.

Thiền sư nói: “Cúng dường chư Phật Bồ tát”.

Quốc sư lắc đầu nói: “Màu xanh rõ ràng hãy còn, làm sao có thể xách về cúng dường?”.

Thiền sư đáp: “Nói là cúng dường, nhưng thật ra là để bày tỏ lòng thành”.

Quốc sư nói: “Chư Phật, Bồ tát không nhận cúng dường”.

Thiền sư đáp: “Con thì chỉ biết làm như vậy, còn Hòa thượng thì sao?

Quốc sư nói: “Ta không cúng dường”.

Thiền sư hỏi ngược lại: “Sao Hòa thượng không cúng dường?”.

Quốc sư nói: “Ta không có trái”.

Nhan

 

Trái mai còn xanh dụ cho thiền tâm chưa thấu đáo, nhân vì còn chấp trước có Phật để cầu, có Phật để cúng dường.

Trong tâm không có chút phần có thể được, nhậm vận tự nhiên, không cần tạo tác, mới là chơn thật cúng dường, đây là vì người có trí mà nói.

Không bó buộc ở ngoài hình tướng, không câu nệ ở phép thường, sửa đổi để họp với nhân duyên, tùy duyên thì có thế lực.

◊◊—————————–♦♦♦♦♦♦—————————–◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
987651
Total Visit : 885963