Thứ 5, ngày 22 tháng 2 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Trời mưa biết thời tiết.

Troi muaThích Thiện Phước

Thiền sư Dương Kỳ Phương Hội theo Thiền sư Từ Minh, tự nguyện phụ trách công việc Giám viện. Trải qua mười năm mà chưa tỉnh ngộ, mỗi lần thỉnh cầu tham vấn, Thiền sư Từ Minh đều trả lời Ngài rằng: “Hiện tại công việc của ông rất nhọc mệt về sau hãy hỏi”.

Ít lâu sau Phương Hội lại đến tham vấn, Thiền sư Từ Minh nói: “Về sau con cháu của giám viện đầy khắp thiên hạ, vậy mau chóng ngộ đạo để mà chi?”.

Lại có hôm Thiền sư Từ Minh ra ngoài bỗng dưng trời mưa, Dương Kỳ gặp Thầy mình tại con đường nhỏ liền chặn đường nói: “Bạch Thầy! Ngài hôm nay phải nói cho con nghe, nếu không nói thì không cho ông trở về”.

Thiền sư Từ Minh nói: “Giám viện! Nếu ngươi biết được việc này thì kể như là xong”

Vừa nói xong, trong tai Dương Kỳ hốt nhiên như nghe một tiếng sấm. Trong tâm liền đại triệt ngộ, ngay lúc ấy ông sụp lạy, mồ hôi, nước mắt, nước mưa đều rơi xuống, nói: “Đến nay kể như là xong, đến nay kể như là xong”.

mnx

Tham thiền ngộ đạo chủ yếu là nhân duyên khế cơ, những bậc Thầy trong thiền gia luôn luôn hay nắm bắt thời cơ này.

Chỉ cần trong sát na thì khơi mở được sanh mạng của tự thân, sự khai ngộ của Thiền giả cũng từ sự dụng công nối nhau tu tập.

Dù làm bất kỳ việc gì cũng từ một bước ban đầu mà tới.

◊-◊——————————————————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
367273
Total Visit : 265585