Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Từ khách thành chủ.

Tu khach thanh chuThích Thiện Phước

Thiền sư Lâm Tế tham yết với Thiền sư Hoa Nghiêm, gặp lúc Thiền sư Hoa Nghiêm đang nhắm mắt ngủ, Thiền sư Lâm Tế khều nhẹ cảnh tỉnh nói: “Các Tăng nhơn đều đang tham thiền tu tập, còn Ngài vì sao rảnh rang nhắm mắt ngủ”.

Thiền sư Hoa Nghiêm giật mình nhưng bình tĩnh đáp: “Tác phong của người thật sự tu tập cùng với hành vi của người bình thường không giống nhau”.

Lâm Tế dường như nắm chặt Hoa Nghiêm và liền quay đầu hét to: “Vị nào là Thị giả, xin cho Thiền sư Hoa Nghiêm một tách trà, vì Ngài thật sự là người tu trì”.

Hoa Nghiêm đối với Lâm Tế như thế và ra lệnh Thị giả của mình không nên trái nghịch, vô cùng vui vẻ dặn dò Thị giả rằng: “Ta bảo ngươi đem vị Tăng từ xa lại này, tiếp đi chu đáo an trú nơi thiền đường, xứng đáng thiền Tăng trong thiên hạ”.

Lâm Tế không có lời từ giả mà lại phủi tay áo ra đi, vừa đi vừa nói: “Ông là người có tư cách ngủ gật, ở trong thiên hạ không ai tiếp đãi thiền Tăng như thế này”.

 

 

Nen khach

 

 

 

Tuy từ một người khách mà trở thành chủ, nhưng tâm lý người chủ không có chút xíu nào hiềm khích. Thiền giả du hí trong đây chính là sự ngầm khế hội và có sự hiểu biết của bậc trí.

Đem tâm trạng du hí này để đối đãi với tất cả việc, tuy không khó khăn nhưng điều đáng lo là có nắm bắt được trí huệ hay không, đây mới là quan niệm thực tại.

 

◊-◊—————————————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
427546
Total Visit : 325858