Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Lời người dịch

Lời người dịch Sách:

Lời Người Dịch

          Kinh Niết Bàn chép: “Tại gia chật hẹp giống như lao ngục, tất cả những phiền não đều do đây mà sanh; xuất gia rộng rãi như hư không, hết thảy pháp lành nhờ đó mà tăng trưởng”. Tuy là như thế, nếu như không có tịnh giới, thì các công đức lành đều không do đâu mà được.

          Nói đến lẽ cốt yếu của việc xuất gia, thì giới hạnh làm đầu; nhân duyên chánh để thọ giới, thì y bát là gốc. Bởi do dáng dấp của đệ tử Phật, khác xa trần tục; tâm lượng của đệ tử Phật, chẳng giống thường tình. Phàm người xuất gia tu học, muốn hoằng pháp lợi sanh báo Phật ân đức, hướng về nẻo chơn, rửa sạch thể phàm, luyện thành pháp khí, cắt sạch cỏ ái, phát khởi tâm hoa, bừng khai tánh giác, thì điều trước hết phải viên thành cụ giới. Vì giới là cửa ngõ ban đầu để tiến vào cửa ngõ Niết Bàn tịch tĩnh.

          Tuy rằng bản thể giác ngộ luôn tròn sáng, vốn không sanh diệt, nhưng vì bị tình trần che lấp đã lâu, nên mới có phân thánh phàm riêng biệt. Vì thế, việc gấp là cần phải sớm giác ngộ, tiến tu trong mọi thời khắc. Nếu chưa dứt nhiễm tâm, thì ác nghiệp theo đó mà sanh; còn định niệm khi đã hiện tiền, thì phạm hạnh mới lập.

          Muốn được vậy, thì bước đầu tiên phải đàn nghi truyền thọ như pháp. Ngõ  hầu được dự vào hàng tối thắng, bước lên ngôi vị cao siêu. Để rồi từ đây thâm nhập thiền định, khơi mở cội gốc trí tuệ; quán thân tâm như huyễn, năng sở rỗng không; rõ biết tự tánh chơn thường, các pháp xưa nay không thật; một niệm tương ưng,  lý quán sạch làu; thật chứng vô sanh, tội hoa rụng hết; thoát khỏi hố sâu tình ái, thân cận pháp mầu ly dục; rõ suốt nhất chơn,  trọn thành phật đạo. Nhưng tất cả không ngoài ba môn giới định huệ. Vì tuệ do định phát, định nhân giới sanh.

          Quyển Tam Đàn Truyền Giới Chánh Phạm nầy thật là khoa nghi của bảy chúng, nội dung nói về những nghi tắc lúc lâm đàn sư tư truyền thọ. Ngõ hầu giúp cho hàng tân học viên thành giới hạnh, chứng nhập vô sanh.

Ngày Phật thành đạo Kỳ Sửu

Thích Thiện Phước

———————————————————————————–

 

9.5Tam Đàn truyền giới
427555
Total Visit : 325867