Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Thất nghịch

Thất nghịch Sách:

 

 

 

THẤT NGHỊCH

 

 

 

 

          1/ Làm thân Phật ra máu.

 

 

 

          O Ở hàng thứ năm trong ngũ nghịch.

 

 

          ∆ Ở hàng thứ nhất trong tội lục nghịch.

 

 

          Phật chính là trời trong hàng trời, thánh trong hàng thánh, muôn đức trang nghiêm, mười hiệu đầy đủ, từ vô lượng kiếp đến nay, ngài vì chúng sanh tu hành mà chứng được phép mầu vô thượng, từ bi hỷ xả cứu giúp khắp chúng sanh. Nay khiến cho ba cõi, chín loài hữu tình đều thành đạo chánh giác, bốn loài sáu nẻo dứt sạch luân hồi. Như vậy núi Tu di có thể nghiêng, đại hải có thể cạn, ân nặng của đức pháp vương, trọn kiếp khó báo đáp. Vậy mà không tri ân báo đức, đầu đội cúng dường mà lại thêm nghịch hại, làm thân Phật ra máu thì tội chẳng thể cứu.

 

 

          Thế cho nên Phật dạy: “Làm thân Phật ra máu gọi là giới chướng”. Tội nghịch này căn cứ vào các kinh luật, thường gọi là Đề Bà Đạt Đa vì đem tâm ác mà ném đá hại Phật, nhưng chỉ có một miếng nhỏ văng làm tổn thương ngón chân Phật thôi. Nay tướng tốt của Phật đã tịch diệt từ lâu, nhưng pháp sám hối vẫn còn hỏi như xưa. Giả như có người sanh lòng sân ác, hủy hoại tất cả tượng Phật, bảo tháp thờ Xá lợi Phật, và các kinh điển đại thừa thì tội ấy cũng giống nhau, cũng thuộc về tội cực ác.

 

 

          2/ Giết cha.

 

 

          3/ Giết mẹ.

 

 

          O  Ở vào hàng thứ nhất, thứ hai trong ngũ nghịch.

 

 

 

          ∆ Ở  vào hàng thứ hai, thứ ba trong lục nghịch.

 

 

Giết là kẻ dưới giết người trên. Cha mẹ là ông trời của con cái, theo lý thì nên hết sức mà hiếu thuận không trái ý. Mùa đông thì đắp lạnh, mùa lạnh thì quạt mát, sớm thăm tối viếng, hết lòng phục dịch chẳng gián đoạn, hãy nên hết lòng hiếu đạo, mới mong đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục trong muôn một, vậy mà trái lại đem ác tâm, sân tâm càng quấy giết hại.

 

 

          Kinh Địa Tạng chép: “Nếu có chúng sanh không hiếu thảo với cha mẹ nhẫn đến giết hại, sẽ đọa vào địa ngục Vô gián”. Thế nên, chư Phật dạy giết cha giết mẹ là giới chướng.

 

 

          4/ Giết Hòa thượng.

 

 

          Trong ngũ nghịch, lục nghịch đều không có hỏi câu này.

 

 

          Hòa thượng Trung Hoa dịch là Lực Sanh, nghĩa là ba thừa đạo lực, năm phần pháp thân đều nhờ oai đức của vị Thầy này mà sanh, tức là vị Bổn sư đắc giới vậy. Hơn nữa, cha mẹ ở thế gian chỉ sanh sắc thân, ân ấy còn vô cùng, huống hồ cha mẹ xuất thế, khiến cho phát sanh giới thể, thì ân ấy còn gì sánh bằng?. Cho nên Phật dạy đệ tử pháp hầu thầy Hòa thượng, trong luật hướng dẫn nghiêm ngặt rõ ràng. Bởi do ân của hòa thượng rất là sâu rộng, phải nên biết luật mà vâng thờ, vậy mà trái lại đem sân tâm, ác tâm giết hại. Thế nên Phật dạy giết Hòa thượng gọi là giới chướng.

 

 

          5/ Giết A Xà Lê.

 

 

          Tiếng Phạn gọi là A xà lê, Trung Hoa dịch là Quỉ phạm. Căn cứ theo luật chế, có cả thảy năm bậc, đều là bậc thầy mô phạm, sách tấn cho hàng hậu học tu hành.

 

 

          1.Thế phát A xà lê: Hay khiến cho được thoát ly trần tục, chán khổ não trở về tịnh lạc.

 

 

          2.Yết ma A xà lê: Hay khiến cho thanh tịnh đạo khí, cảm phát giới thể.

 

 

          3. Giáo thọ A xà lê: Hay khiến cho biến hóa thô tế, oai nghi tề chỉnh.

 

 

          4. Y chỉ A xà lê: Hay khiến cho thông đạt Tỳ ni, rành về pháp khai giá, cho đến y chỉ một đêm.

 

 

          5. Dạy kinh A xà lê: Hay khiến cho “văn” đượm nhuần trí huệ, “tư tu” ngộ nhập, cho đến tiếp nhận một câu kinh.

 

 

          Đây chính là năm bậc A xà lê, quí ngài đều có những ân đức như trên, thật là con đường lành xuất thế, thật là tri thức của tuệ mạng. Cho dù có dốc hết thân tâm phụng thờ nhiều năm, ân pháp nhũ còn chưa đền đáp trong tơ tấc, vậy mà còn đem sân tâm ác tâm làm việc giết hại. Thế nên, Phật dạy giết A xà lê gọi là giới chướng.

 

 

          Ở trong thất nghịch dùng văn này. Nếu nói rõ điều thứ tư trong lục nghịch, thì có thể dùng văn sau. Vì sự nghĩa bất đồng, nên kể riêng một khoa.

 

 

        Thứ tư giết A xà lê: Tiếng Phạn là A xà lê, Trung Hoa gọi là Quỉ phạm. Vấn đề được hỏi ở đây, chẳng phải hai bậc Giáo thọ, Yết ma thọ giới A xà lê.

 

 

          Cũng chẳng phải là A xà lê y chỉ sau khi thọ giới. Ý nói người thầy cạo tóc cho các vị, nhẫn đến hai bậc A xà lê truyền trao kinh điển. Nhưng hai bậc A xà lê này, hay khiến cho các vị ra khỏi hố sâu tình ái, thân cận tam bảo, nghe pháp mầu ly dục, rõ suốt nhất chơn, ân đức như thế không nhớ nghĩ báo ân, mà lại đem sân tâm ác tâm giết hại. Thế nên Phật dạy A xà lê gọi là giới chướng.

 

 

          6/ Phá Yết Ma Chuyển Pháp Luân Tăng.

 

 

          O  Trong ngũ nghịch giới này ở thứ tư.

 

 

 

          ∆  Trong lục nghịch giới này ở thứ năm.

 

 

          Yết ma là các Tỳ kheo thanh tịnh, nương vào một cương giới để ở, giữ sáu phép hòa kính như sữa hòa với nước, cùng một Bố Tát, cùng một Yết Ma, gọi là chuyển tịnh giới pháp luân, hoặc tùy phương nhiếp hóa theo duyên tiếp vật, tuyên diễn giáo quán, như thuyết tu hành, gọi là chuyển định huệ pháp luân. Đây đều là bạn đạo xuất trần, bậc trí tuệ cứu đời, giữ gìn ba học, là rường cột cho pháp môn, hóa lợi quần sanh, làm thuyền bè cho biển khổ. Thế gian nếu không có Tăng bảo, Phật pháp lấy gì để mở rộng lưu thông, huệ mạng lấy ai để tiếp nối. Do đó mà Tỳ ni trụ, thì chánh pháp cửu trụ, cho nên khiến trời người tăng thạnh, nẻo ác tiêu trừ, vậy mà không biết quy kính thỉnh cầu, lại đem ác tâm sân tâm mà phá hoại. Thế nên Phật dạy phá Yết Ma Chuyển Pháp Luân Tăng là giới chướng.

 

 

          7/ Giết A La Hán.

 

 

          O  Trong năm tội nghịch thì ở vào hàng thứ ba.

 

 

          ∆  Trong sáu tội nghịch thì ở vào hàng thứ sáu.

 

 

          A La hán là khéo vượt khỏi các cõi, quả chứng vô sanh, thuyết pháp mở bày sự si mê trong muôn cõi, phó duyên khiến cho chúng sanh gieo trồng phước huệ, hay khiến cho hiện tiền giúp ích, hưởng phước báo ở tương lai. Nếu không khởi tâm kính ngưỡng thì khó gặp, lại thêm khởi độc tâm sân ác giết hại, thế nên Phật dạy giết A La hán gọi là giới chướng. Đây chính là danh nghĩa của năm, sáu, bảy tội nghịch.

 

 

          Vỗ một tiếng xích.

 

 

 

 

 

 

————————————————————————–

 

9.5Tam Đàn truyền giới
305135
Total Visit : 203447