Thứ 6, ngày 17 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
0.0.Trải rộng tấm lòng.
822418
Total Visit : 720730