Thứ 6, ngày 17 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
9.2.1Học làm Thầy - Người mô phạm cho đời
822422
Total Visit : 720734