Thứ 7, ngày 18 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
Kinh Lăng Nghiêm Chú Sớ.

Dữ liệu đang cập nhật

822495
Total Visit : 720807