Thứ 4, ngày 23 tháng 10 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
Kinh Lăng Nghiêm Chú Sớ.

Dữ liệu đang cập nhật

786187
Total Visit : 684499