Thứ 2, ngày 18 tháng 11 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
T.T.Phật Thuyết Cứu Diệm khẩu Ngạ quỷ Đà La Ni KInh
796853
Total Visit : 695165