Thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2020
MÙA VU LAN BÁO HIẾU, CHƯ PHẬT ĐẠI HOAN HỶ,TU BỐ THÍ TẠO PHƯỚC, ÔNG BÀ TỔ TIÊN SIÊU
T.T.Phật Thuyết Cứu Diệm khẩu Ngạ quỷ Đà La Ni KInh
925404
Total Visit : 823716