Thứ 5, ngày 23 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
0.0.0. Thích Thị Yếu Lãm.

Dữ liệu đang cập nhật

824855
Total Visit : 723167