Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Tỳ kheo ni đầu tiên.

TY KHEO NIThích Thiện Phước

Sau khi lưu lại đất nước của mình mấy tháng, Phật Đà lại cùng các vị đệ tử trở về Kỳ Viên tịnh xá. Trải qua mấy năm, lại về Trúc Lâm tịnh xá nơi núi Linh Thứu thuộc kinh thành Vương Xá để an cư thuyết pháp. Sau đó vua Tịnh Phạn lâm trọng bệnh, Phật lại cùng chư vị đệ tử về nước Ca Tỳ La Vệ, sau khi đã sắp xếp mọi việc tang lễ của vua Tịnh Phạn, đã chọn ra anh của A Na Luật là Ma Ha Na Ma nhiếp chính, Phật lại rời khỏi thành Ca Tỳ La, tạm lưu trú tại rừng Ni Câu Đà bên ngoài thành.

Một ngày nọ, dì của Phật là Ma Ha Ba Xà Ba Đề dẫn theo hơn năm trăm người nữ thuộc tộc Thích Ca đến rừng Ni Câu Đà bái kiến Phật và cúng dường cho Phật những tấm vải vừa dệt xong.

Phu nhân Ma Ha Ba Xà Ba Đề cầu xin Phật: “Phật Đà! Xin người từ bi cho phép phụ nữ chúng con có thể xuất gia y theo chánh pháp của Phật cầu thọ giới cụ túc”.

Phật Đà nghe xong, không cần suy nghĩ liền từ chối: “Ta không thể chấp nhận lời cầu xin của các vị, chư Phật từ xưa đến nay chưa từng cho nữ giới xuất gia và khoác vào mình chiếc áo cà sa, tinh cần tu học, cũng có thể đạt được chánh giác, nhưng lại không cho phép xuất gia. Các vị Phật trong tương lai nhất định cũng sẽ y theo pháp chế này. Các vị có thể phụng hành giáo pháp của ta, cũng chính là đã xuất gia rồi, đạo quả chánh giác không phân biệt xuất gia hay không”.

3c1

Ma Ha Ba Xà Ba Đề phu nhân rất thất vọng khi nghe Phật trả lời như vậy, bà ta đã ba lần đến thỉnh cầu, đều bị Phật từ chối. Mỗi lần như vậy bà ấy khóc rất nhiều, 500 người nữ đi theo ai cũng khóc, tiếng khóc rúng động cả vùng núi hoang vu, nước mắt giống như cơn mưa mùa thu rơi mãi không ngừng. Phật sợ họ lại đến nhiễu loạn, nên đã cùng đệ tử đến tịnh xá Na Ma Đề Kiền Ni để giáo hóa.

Trong lòng vị nữ nhân phát ra một ý tưởng khiến không thể dễ gì từ chối. Ma Ha Ba Xà Ba Đề phu nhân nghe Phật đến hành hóa ở tịnh xá Na Ma Đề Kiền Ni, bà cùng năm trăm vị nữ nhân cùng chí hướng thương lượng, quyết tâm trước tiên cạo đi mái tóc của mình, khoát lên mình chiếc áo cà sa đi đến tịnh xá Na Ma Đề Kiền Ni bái kiến Phật.

Lúc họ đến Na Ma Đề Kiền Ni tịnh xá, vừa lúc gặp Ngài A Nan đang từ trong bước ra, Ma Ha Ba Xà Ba Đề phu nhân nhìn thấy A Nan, thật mệt mỏi đứng trước A Nan nói: “A Nan tôn giả! Ngi đến thật đúng lúc, chúng tôi xin nhờ ngài bái kiến Phật, nói với Phật rằng chúng tôi đã đến, hi vọng ngi có thể xin Phật cho phép chúng tôi xuất gia, bằng không chúng tôi thà chết ở đây chứ không chịu rời khỏi!”.

A Nan nhìn thấy các nữ nhân đều cạo đi mái tóc của mình, cảm thấy rất kinh ngạc, hơn nữa Ma Ha Ba Xà Ba Đề phu nhân vừa nói vừa khóc, Ngài cảm thấy rất đồng tình và nói: “Các vị an tâm, tôi biết quyết tâm của các vị, tôi nhất định tận tâm đem ý nguyện của các vị nói cùng Phật Đà”. Ngài A Nan trẻ tuổi rất đồng tình với các vị nữ nhân này nhưng ông không biết lòng của Phật và Pháp chế của Ngài. Ma Ha Ba Xà Ba Đề phu nhân nhìn thấy A Nan chịu ra sức giúp đỡ, vội vã khấu đầu tạ ơn cao cả.

A Nan đến trước Phật, vì việc của các vị nữ thí chủ ông cảm thấy rất khó mở lời, nhưng cuối cùng cũng lấy hêt dũng khí nói: “Bạch Đức Phật Đà! Con có một việc muốn nói cùng người và xin người khai thị, Ma Ha Ba Xà Ba Đề phu nhân đã dẫn theo 500 nữ nhân đến trước cửa”.

4c1

“Họ không phải vì thỉnh Pháp mà đến, người hãy thay ta từ chối họ!”.

“Bạch Đức Phật Đà! Họ đã tự cạo đi mái tóc của mình, nếu như Phật Đà từ chối họ, họ sẽ không chịu quay trở về, con thấy họ rất đáng thương!”.

“Ta cũng rất thương cho họ! Nhưng ta càng thương cho tất cả chúng sanh, càng muốn chánh pháp được lưu truyền mãi mãi, bất luận thế nào con hãy đi từ chối họ đi”.

“Người khác con có thể đi từ chối họ, nhưng đối với di mẫu của Phật Đà, có công khổ cực nuôi dưỡng Phật, con không đành lòng từ chối họ được, nếu như Phật thật sự muốn từ chối họ, có lẽ sẽ xảy ra việc không hay!”.

“Ta cũng không thể quên đi ân đức đó, nhưng trong Tăng đoàn của ta, thật không thể để phụ nữ gia nhập vào!”.

A Nan nhìn thấy Phật thật sự rất cương quyết, hơn nữa lại nhiều lần nhắc đến việc không thể để phụ nữ gia nhập Tăng đoàn, Ngài cúi đầu suy ngẫm, không dám nói gì nữa cùng Phật. Nhưng ông lại nghĩ đến vẻ mặt u sầu của các vị nữ thí chủ,  hơn nữa đã hứa tận lực giúp đỡ. Thế là A Nan lại nói: “Bạch Đức Phật Đà! Người nói trong Tăng đoàn không thể cho phụ nữ gia nhập vào, lẽ nào giáo pháp của Phật Đà có phân biệt giữa nam và nữ?”.

Phật Đà nhẫn nại giải thích cho A Nan: “Này A Nan! Trong giáo pháp của ta không phân biệt nam nữ, ta thành đạo đã từng nói tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, tất cả chúng sanh đều bình đẳng, bất luận là nam hay nữ đều có thể tu hành chứng được quả thánh. Giống như Thắng Man phu nhân hoặc Diệu Tuệ đồng nữ vậy, họ đều rất hiểu rõ giáo pháp của ta, ta cũng đã từng chấp nhận cho mẹ của Da Xá qui y trở thành đệ tử Ưu Bà Di. Đương nhiên ta cũng biết di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề xuất gia tương lai sẽ đắc quả thánh, nhưng vì tương lai giáo pháp, cho nên ta mới không cho phép phụ nữ xuất gia”.

nen tk

A Nan nghe xong, rơi lệ đảnh lễ nói: “Bạch Đức Phật Đà! Lẽ nào mình để họ chết đi một cách vô ích như vậy mà không đưa tay tương trợ?”.

Phật Đà biết được là do nhân duyên cộng nghiệp, trên thế gian không có pháp thường trụ bất hoại, Phật Đà trầm tư rất lâu cuối cùng cũng không thể từ chối lời thỉnh cầu của họ.

Phật dùng ánh mắt trầm tư dõi theo A Nan, thật không giống mọi khi, Phật Đà dường như có một nỗi lo lắng.

Năm trăm nữ nhân khi nghe Phật Đà cho phép tiếp kiến, họ đều rất vui mừng, họ do Ma Ha Ba Xà Ba Đề phu nhân dẫn đầu đi bái kiến Phật.

Phật Đà nói với họ: “Các vị muốn gia nhập vào Tăng đoàn phải tuân thủ tám điều sau!”.

“Bất luận điều kiện nào, chúng con cũng tuân thủ xin Phật Đà an tâm”.

- Thứ nhất, làm Tỳ kheo ni phải nương theo Tỳ kheo để cầu thọ giới cụ túc.

- Thứ hai, là Tỳ kheo ni nên mỗi giữa tháng đến chỗ Tỳ kheo thọ bố tát, thọ giáo giới.

- Thứ ba, là Tỳ kheo ni phải ở nơi trú xứ có chúng Tỳ kheo, nếu trú xứ an cư mà không có Tỳ kheo ở lân cận thì không được an cư.

- Thứ tư, làm Tỳ kheo ni không được chỉ tội Tỳ kheo, không được nói lời thất lễ, nhưng Tỳ kheo thì được phép nói rõ sự sai sót của Tỳ kheo ni.

- Thứ năm, làm Tỳ kheo ni nếu như phạm tội phỉ báng, trong vòng nửa tháng phải thỉnh tội ở hai bộ chúng.

- Thứ sáu, làm Tỳ kheo ni thọ cụ túc đại giới dù là trải qua 100 năm cũng phải cung kính đảnh lễ Tỳ kheo vừa mới thọ cụ túc giới.

- Thứ bảy, làm Tỳ kheo ni sau khi an cư, phải đến trước Tỳ kheo nói ra ba việc: thấy, nghe, nghi.

- Thứ tám, làm Tỳ kheo ni nếu như có việc hỏi Tỳ kheo, Tỳ kheo không cho thì Tỳ kheo ni không được phép hỏi.

Phật Đà nói xong tám pháp kính, lại dặn dò rằng: “Các vị đối với tám pháp tôn sư trọng đạo của ta nhất định phải nghiêm chỉnh phụng hành, nếu như có gì hủy phạm, các vị sẽ mất đi phạm hạnh thanh tịnh, chánh pháp của ta cũng vì thế mà rối loạn. Tám pháp kính này giống như người nông dân đắp bờ, có thể phòng nạn nước ngập, ta cũng vì chánh pháp mà đề phòng không để trở thành dòng ô trược. Các vị nếu như thệ nguyện phụng hành, ta nay cho phép các vị thọ cụ túc giới xuất gia học đạo”.

Ma Ha Ba Xà Ba Đề phu nhân cùng mọi người nghe xong, đều rất cung kính thệ nguyện. Không bao lâu phi tử Da Du Đà La cũng gia nhập vào trong giáo đoàn Tỳ kheo ni xuất gia. Lúc này trong tâm của Phật không còn giống trước đây cảm thấy không vui, ngược lại cảm thấy rất an tâm như trút bỏ gánh nặng.

◊◊——————————————————————————◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
406947
Total Visit : 305259