Thứ 5, ngày 22 tháng 2 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Ưu Ba Ly.

Uu ba lyThích Thiện Phước

Ưu Ba Ly sau khi đợi các vương tử đi khỏi, vẫn khóc lóc một cách bi thương, tự nghĩ rằng các vương tử đều xuất gia thành Sa môn, bản thân mình là phận nô lệ làm sao giám vọng tưởng được xuất gia. Ông oán trách thế gian này không công bằng, than thân trách phận đau lòng đến rơi nước mắt.

Ngay lúc đó, Ngài Xá Lợi Phất đi ngang qua nhà của Ưu Ba Ly, Ưu Ba Ly vội ra đảnh lễ Ngài, thưa rằng: “Ngài có phải là Xá Lợi Phất đệ tử của Phật Đà chăng? Khi Ngài cùng Phật Đà hồi cung con đã biết đến. Nay con muốn hỏi ngài: Người như con đây thuộc thân phận nô lệ không biết có thể xuất gia làm đệ tử Phật được chăng?” Xá Lợi Phất trả lời: “Giáo pháp của Phật là tự do, bình đẳng, bất luận trí tuệ thế nào, làm công việc gì, thân phận cao thấp chỉ cần nghe theo lời giáo huấn của Phật, tuân thủ giới luật thanh tịnh thì ai cũng có thể trở thành đệ tử của Ngài, ai cũng có thể chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông tên là gì? Ông hãy cùng ta đến gặp Đức Phật, Ngài nhất định sẽ rất vui và cho phép ông xuất gia”. Ưu Ba Ly sau khi giới thiệu tên của mình xong bèn đi theo Xá Lợi Phất. Sau khi gặp Phật, Ngài rất vui vẻ và xuống tóc cho Ưu Ba Ly và còn an ủi ông rằng: “Con rất có thiện căn, sau này sẽ tuyên dương chánh pháp của ta, trước khi con đến đây các vương tử như Bạt Đề… cũng đã đến đây yêu cầu ta xuống tóc cho họ, ta tuy cho phép họ làm đệ tử nhưng phải trải qua bảy ngày tu hành đợi đến khi họ quên đi cuộc sống vương tử của mình và nhận thức ra về phận làm đệ tử của ta thì ta mới cho phép họ xuống tóc, khi họ gặp con cũng phải đảnh lễ”.

nen PP

Sau bảy ngày Phật Đà giới thiệu với các vương tử Bạt Đề… gặp mặt Ưu Ba Ly, họ rất ngỡ ngàng và không biết xưng hô thế nào cho đúng. Phật trang nghiêm nói với họ: “Các ngươi còn do dự gì nữa, xuất gia tu hành đầu tiên là phải hàng phục tâm ngạo mạn, ta cho phép Ưu Ba Ly xuất gia trước các ông, khi gặp Ưu Ba Ly các ông nên đảnh lễ mới phải”. Bạt Đề cùng các vương tử nghe xong liền khiêm cung đảnh lễ Ưu Ba Ly, nhưng Ưu Ba Ly lại vì việc này mà cảm thấy bất an, Phật bèn nói rằng: “Con nên giữ thân phận huynh trưởng mà đối đãi với họ”. Ưu Ba Ly vô cùng cảm động.

Phật pháp như trăm sông đổ về biển cả, không phân giai cấp dòng tộc, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, tất cả đều bình đẳng. Tứ đại ngũ uẩn, nhân duyên giả hợp vốn là hư không, vốn không có “Ngã”. Theo Phật pháp mà nói thực tế không có mâu thuẩn, không có ngạo mạn bởi vì mọi người sẽ hợp thành một thể.   

◊-◊————————————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
367260
Total Visit : 265572