Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên.

XA LOI PHATThích Thiện Phước

 

Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vốn là ngoại đạo, đệ tử của San Xà Da, vì rất thông minh nên hai người này đối với việc học không bao giờ cảm thấy thỏa mãn cho nên sau này đã rời xa San Xà Da để tìm đạo giải thoát rốt ráo. Hai người từng hẹn nhau rằng: “Nếu ai gặp được minh sư học được đạo giác ngộ giải thoát trước thì sẽ nói cho người kia biết để cùng nương tựa nhau học tập.” Lúc đó Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mỗi người đều có 100 vị đệ tử. Lúc chưa gặp Phật, hai người họ rất ngạo mạn cho rằng trên thế giới này không có ai thông minh bằng họ.

Hôm nọ, Xá Lợi Phất đang đi trên đường ở thành Vương Xá thì gặp một vị đệ tử Phật người này chính là một trong 5 vị Tỳ kheo ở Lộc Dã Uyển là A Xả Bà Thệ. Lúc đang khất thực bên đường, chính dáng vẻ uy nghi thanh tịnh của tỳ kheo nầy đã khiến Xá Lợi Phất chú ý, với lòng hiếu kỳ bèn lễ độ thỉnh vấn: “Xin hỏi vị tu sĩ đầy uy nghi tao nhã, Ngài sống nơi đâu? Thầy của Ngài là ai? Ngài đã được truyen thụ đạo lý gì từ vị ấy?” A Xả Bà Thệ khiêm tốn trả lời: “Ta sống ở tịnh xá Trúc Lâm, là đệ tử của Phật Đà. Thầy ta là bậc Đại Sư, bậc trí tuệ của trời và người. Đạo lý mà Người dạy ta rất thâm sâu vi diệu. Ta chỉ trả lời được những gì trong phạm vi ta đã được học mà thôi. Gia sư thường nói: “Các pháp do nhân duyên sanh, các pháp do nhân duyên diệt”. Lại nói: “Các hành vô thường, là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui”.

Xá Lợi Phất nghe xong hai câu pháp ngữ này trong lòng cảm thấy vô lượng pháp lạc hoan hỉ. Đây chính là hai câu mà ông mãi tìm kiếm, nay thông qua đệ tử Phật nghe được Pháp nhân duyên, hiểu được tất cả các Pháp không phải do con người tạo tác, cũng không phải do trời, mà do nhân duyên sanh khởi, cũng do nhân duyên mà diệt. Điều này đã khơi mở trí tuệ “Vô Ngã” cho ông, giúp ông đoạn trừ mọi phiền não nhỏ nhặt trong lòng. Lúc này ông ngộ ra rằng Phật Đà thật vĩ đại và sau đó quyết tâm đi bái kiến Phật.

D.su

 

Xá Lợi Phất sau khi đảnh lễ từ biệt A Xả Bà Thệ liền đi tìm Mục Kiền Liên và nói rằng: có một bậc thánh giả có thể làm Thầy chúng ta. Mục Kiền Liên nghe xong không tin tưởng lắm, Xá Lơi Phất bèn quả quyết rằng: “Mục Kiền Liên, Phật Đà chính là vị Thầy mà chúng ta muốn tìm kiếm lâu nay”. Xá Lợi Phất bèn đem những Pháp ngữ mà mình đã được nghe thuật lại một cách tỉ mĩ cho Mục Kiền Liên nghe. Sau khi nghe xong ông ta vui mừng đến rơi nước mắt, thế là hai người quyết tâm dẫn đệ tử cùng đến tịnh xá Trúc Lâm bái kiến Phật.

Hôm sau, Phật Đà nhìn thấy họ liền rất vui mừng, Ngài cảm thấy kể từ khi chứng ngộ đến hôm nay những pháp thoại đã nói, thật sự đã có người thấu hiểu.

Sau khi Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cùng đệ tử của họ quy y Phật, rất nhiều người đều muốn theo Phật xuất gia học đạo. Do sức cảm hóa mạnh mẽ nên mọi người sợ con em mình đi xuất gia cả, cũng có người sợ đệ tử của Phật ngày càng đông sẽ tạo nên một thế lực to lớn do đó trong xã hội đã xuất hiện những lời chỉ trích rằng: “Sa môn Thích Ca Mâu Ni nhiễu loạn gia đình họ, đoạn tuyệt người nối dõi nhà họ, mê hoặc con cháu họ đi xuất gia. Thậm chí nói rằng việc ba anh em Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp cùng ngàn đệ tử của họ quy y Phật như vậy, Phật đã đoạt lấy những đứa con từ vòng tay người mẹ, đoạt lấy người chồng từ người vợ”.

Trên bước đường du hóa, đệ tử Phật đều nghe thấy những lời nói ngông cuồng đó, bèn về thưa cùng Phật. Phật hiền từ nói: “Lời nói sàm đối với người trí mà nói, thì cũng giống như mây khói vậy, trong vòng bảy ngày nữa sẽ tự tan biến không còn gì cả. Các vị đừng bận tâm, sau này nếu có kẻ nói như vậy thì hãy đáp lại họ rằng: “Phật Đà dẫn dắt mọi người đạt đến chân lý của nhân sinh, giúp con người trở nên hoàn mỹ. Học Phật không nhất định dành cho người xuất gia, tại gia mà phụng hành Phật pháp thì cũng đạt đến giải thoát an vui”. Do đó đệ tử Phật nếu nghe những lời trách móc khó nghe thì hãy y theo lời Phật mà nói với mọi người”. Quả nhiên khi được nghe lời Phật dạy, những người phao tin sàm báng đó đều ăn năn hối lỗi và không còn nói lời phê bình nào nữa. Sau bảy ngày không còn ai nhắc tới việc này, mọi người rất khâm phục đối với lời trí tuệ minh triết của Phật.

◊-◊————————————————————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
427551
Total Visit : 325863