Thứ 3, ngày 01 tháng 12 năm 2020
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Xin cho con niềm tin

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
953362
Total Visit : 851674