Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Ý nghĩa 2 chữ “Trụ trì”

Tru triThích Thiện Phước

 

 

“Sắc Tu Thanh Qui, chương Trụ Trì” chép: “Phật giáo du nhập vào Trung Quốc 400 năm thì Đạt Ma đến, lại truyền qua 8 đời thì tới Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, chỉ đem Phật đạo truyền trao nhau. Có vị thì ở núi ở hang, có vị thì ở đậu nơi chùa Luật, chưa có tên gọi Trụ trì. Thiền sư Bách Trượng nhân việc Thiền Tông ngày càng hưng thạnh, trên từ vua, tể tướng, vương công, dưới đến Nho, Lão và trăm dân đều nương phong thái mà hỏi đạo, lại có đồ chúng đông nhiều, nếu không tôn sùng cương vị của người lãnh đạo, thì Sư Pháp không nghiêm, do đó mới tôn Thầy mình lên làm Trụ trì, rồi kính trọng gọi là Trưởng lão. Như ở Thiên Trúc tôn kính gọi ngài Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề, do vì tuổi tác các Ngài lớn mà đạo đức lại cao vậy”.

“Thiền Uyển Thanh Qui, tiết Tôn Túc Trụ Trì” chép: “Thay Phật hoằng dương hóa độ, là Tăng chức Tri Sự trong chùa Thiền Tông. Cho nên gọi là truyền pháp. Mỗi người đều ở một chùa riêng, để tiếp nối tuệ mạng của Phật, đây gọi là Trụ trì. Phật ban đầu khi chuyển pháp luân là vì đạo xuất thế. Thầy truyền cho trò có chứng cứ rõ ràng cho nên mới gọi là Truyền Đăng. Khi được danh xưng Thiện Hiện Tôn Giả Trưởng lão (Tu Bồ Đề), cư trú ở đất báu Phương trượng của Đức Kim Túc Như Lai – tức tiền thân của cư sĩ Duy Ma Cật, người ta thường gọi là “Sái Tảo Quí Đồ” đạo tràng nghiêm tịnh, quan phủ vì thế mà hỏa thiêu, dựng tháp.

Bởi vì chúc cho Phật pháp được tồn tại lâu dài, mọi người nên vận lòng đại bi, diễn nói đại pháp, chứa nhóm đức hạnh, hưng khởi hạnh nghiệp rộng lớn, mở toang tâm từ bi, làm lớn Phật sự, thành đại lợi ích cho chúng sanh. Nếu như quyền hành ở trong tay, mà để cho phong khí qui củ một thời được thay đổi hiệu quả thật khó nói.

Tuy nhiên phải khảo xét đại thệ lâu dài, ra lệnh việc nào nên làm việc nào nên ngăn, nhất định phải khiến cho dáng dấp  oai nghiêm, hình ngay bóng thẳng, chẳng gì hơn khiến cho người khác tôn trọng. Xét tài năng của cá nhơn để giao vụ việc, chỉ cần nêu sơ lược lẽ cốt yếu, thì sẽ đạt đến không làm mà vẫn yên trị, khoanh tay mà thành, phải cẩn thận ghi nhớ để được hoàn hảo. Còn việc chỉnh đốn qui củ Tòng Lâm cho nghiêm túc, thì phải hỏi han tôn trọng các bậc Đại đức Cao Tăng, sớm tối không biết mỏi mệt lo cho Tông chỉ, vì đó chính là con mắt của trời người”.

Thay 1

Chú thích:

- Bách trượng: tức thiền Tăng Hoài Hải sống thời nhà Đường, Sư họ Vương quê ở Trường Lạc, Phúc Châu, nay là tỉnh Phúc Kiến. Sau khi xuất gia sư theo Mã Tổ Đạo Nhất, về sau Sư ở núi Bách Trượng đất Tân Ngô (nay là Giang Tây, Phụng Tân).

Người đương thời gọi sư là Bách Trượng Thiền sư, trước kia Thiền Tăng đa phần ở chùa Luật, Hoài Hải nhận thấy Thiền Tông và Luật Tông có tập quán không giống nhau, nên sáng lập ra Thiền viện, chế định Thiền môn Quy thức. Sau gọi là “Bách Trượng Thanh Quy”.

- Luật tự: còn gọi là Luật viện, là nơi dành cho người chuyên về luật tạng, trì luật nghiêm cẩn.

- Kim Túc Như Lai: là tên của 1 vị Phật thời quá khứ, là chỉ cho tiền thân của Cư sĩ Duy Ma Cật.

- Đại tâm: là chỉ cho tâm phương tiện, để quán các Pháp đều không, vì độ tất cả chúng sanh mà khởi ra tâm đại bi.

- Đại Pháp: là pháp rất viên mãn, đáng tán dương tôn kính, bao hàm việc phân tích quán sát hiện tượng và sự chứng ngộ, vượt khỏi cảnh giới kinh nghiệm.

- Đại đức: là chỉ cho người có đức hạnh cao rộng.

- Đại hạnh: là chỉ người có hành nghiệp rộng lớn, chỉ cho hạnh tu của Bồ tát. Bồ tát vì muốn cầu quả chứng giác ngộ nên phát lời thệ nguyện. Trải qua 3 kỳ trăm kiếp tu các pháp lành, muôn hạnh tốt, Ba la mật để gôm chứa công đức rộng lớn cho nên gọi là Đại hạnh.

- Long tượng: là danh từ Phật giáo xưng với hàng A La hán, người tu hành dõng mãnh có oai lực lớn nên gọi là long tượng. Ở dưới nước thì rồng là loài có sức mạnh, ở trên đất liền thì voi là loài có sức mạnh, cho nên đem long tượng ra để ví dụ, đây là chỉ cho các bậc cao Tăng.

◊-◊———————————————————-◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068970
Total Visit : 967282