Thứ 5, ngày 20 tháng 9 năm 2018
 “NHƯ HỒ NƯỚC SÂU THẲM, TRONG SÁNG, KHÔNG KHUẤY ĐỤC, CŨNG VẬY, NGHE CHÁNH PHÁP, NGƯỜI TRÍ HƯỞNG TỊNH LẠC.” PC-82

Ý nghĩa hoa man – vòng hoa trong Phật giáo.

Y nghia hoa manThích Thiện Phước

* Hoa man: Đây là vật trang nghiêm treo trên khung cửa Phật điện. Hoa man là dịch ý từ tiếng Phạn: Cụ Tô Ma (vòng hoa)

Hoa mạn nguyên là trang sức nơi thân, là cái vòng được kết bằng những bông hoa. Người Ấn Độ xưa không phân biệt nam nữ thảy đều dùng nó làm trang sức. Ban đầu có rất nhiều tín đồ tại gia dùng vòng hoa để cúng dường chư Tăng, nhưng họ không nhận vì không biết dùng làm gì? Về sau có vị Tăng đem việc này bạch Đức Phật, Ngài dạy: Các Thầy nên nhận và bảo dùng để treo nó trên tường không những khắp nơi đều có hương thơm mà thí chủ cũng được phước báu (quyển 39 “Luật Thập Tụng”).

Nen chua HP

Từ điểm này ta có thể thấy được