Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Ý nghĩa Tịnh độ Phương Đông & Dược sư Sám pháp

Y nghia tinh doThích Thiện Phước

 

Dược Sư Sám là pháp môn tu hành thờ đức Dược Sư Như Lai làm Bổn Tôn. Đây là căn cứ vào Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh mà trước tác thành một loại Sám pháp.

Dược Sư Như Lai thường được xưng là Dược Sư Phật, lại xưng là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Đại Y Vương Phật Thập Nhị Nguyện Vương, là giáo chủ thế giới tịnh lưu ly ở phương Đông. Phật Dược Sư vào thời quá khứ lúc còn hành đạo Bồ tát từng phát 12 lời nguyện rộng lớn, để giải thoát bệnh khổ của chúng sanh, khiến đầy đủ các căn, dẫn vào con đường giải thoát, cho nên căn cứ vào lời nguyện mà thành Phật, an trụ ở thế giới tịnh lưu ly, cõi nước ấy trang nghiêm như ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy.

nen D.su

Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, vốn có đủ tính chất mật giáo, thuyết minh về tư tưởng đặc biệt những lợi ích hiện đời và vãng sanh về Tịnh độ ấy, nhưng quan trọng hơn hết là nói về 12 lời đại nguyện, 12 lời đại nguyện đó được phân biệt như sau:

1/ Ta nguyện đời sau khi được đạo Bồ tát thì tự thân ánh sáng rực rỡ, soi chiếu khắp vô lượng thế giới, đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân mình, khiến cho tất cả loài hữu tình cũng như Ta không khác.

2/ Ta nguyện thân như ngọc lưu ly trong ngoài thanh tịnh không dơ, ánh quang minh hơn vầng nhật nguyệt, chúng sanh trong cõi u minh đều tỏ suốt.

3/ Ta nguyện dùng trí huệ phương tiện khiến các loài hữu tình thọ dụng vô tận.

4/ Ta nguyện khiến người hành tà đạo đều an trụ trong đạo Bồ đề, người hành hạnh nhị thừa cũng đều dùng đại thừa mà an lập.

5/ Ta nguyện người tu hành phạm hạnh ở trong pháp ta không khuyết phạm những giới đã thọ.

4

6/ Ta nguyện những người các căn không đầy đủ, bị bệnh điên cuồng, bạch lại, cho đến các bệnh khổ não, hễ nghe danh hiệu Ta đều được đầy đủ các căn, không có các bệnh khổ.

7/ Ta nguyện người đang bị các thứ bệnh bức bách, không ai nương nhờ, nghe danh hiệu Ta thì các căn đều đầy đủ, không có các bệnh tật khổ não.

8/ Ta nguyện nếu có người nữ nhàm chán thân nữ nghe danh hiệu ta thì thành tướng đại trượng phu.

9/ Ta nguyện tất cả chúng sanh đều thoát khỏi lưới ma, ở trong chánh kiến, mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ đề.

10/ Ta nguyện người bị pháp vua ràng buộc, thân tâm chịu vô lượng tai nạn khổ não bức bách, những chúng sanh này nếu nghe danh hiệu của Ta, nhờ phước đức của Ta đều được giải thoát tất cả những ưu khổ.

11/ Ta nguyện người vì đói khác khổ não mà tạo các ác nghiệp, nếu nghe danh hiệu Ta, trước hết Ta đem các món ngon lạ khiến cho thân được no đủ, sau đó dùng pháp vị khiến được an lạc.

12/ Ta nguyện người bần cùng không áo mặc, nếu nghe danh hiệu Ta, Ta sẽ ban cho các thứ y phục tùy ý thọ dụng, sau đến đầy đủ các thứ trang nghiêm.

1

Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh chép: “Lời thệ nguyện của Phật Dược Sư không thể nghĩ bàn, nếu như có người nào thân bị bệnh nặng, tướng chết đã hiện ra, thân bằng quyến thuộc vì người bệnh ấy mà qui y với đức Phật Dược Sư Như Lai, ngày đêm hết lòng cúng dường đức Phật Dược Sư, đọc tụng Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh 49 biến, thắp 49 ngọn đèn, tạo bảy hình tượng, treo năm sắc tràng phan trải qua 49 ngày đêm, thì người đó liền được lành bệnh, khỏi các khổ ách”. Đây là vì kính ngưỡng hình tượng đức Phật Dược Sư mà được kéo dài mạng sống. Thời gian gần đây pháp tín ngưỡng này rất thạnh hành.

Dược Sư Sám chính là nói rõ lời thệ nguyện của Đức Dược Sư Như Lai, khiến cho chúng sanh lìa khổ được vui, do ngài Thọ Chứng ở chùa Thiên Khê Đại Giác biên tập vào năm Khang Hi thứ 3 (1664) được gọi là Dược Sư Tam Muội Hành Pháp. Nội dung quyển Dược Sư Tam Muội Hành Pháp bao gồm:

1/ Định danh, kể ra danh xưng và nguyên do của Dược Sư Tam Muội danh xưng.

2/ Khuyến tu, khuyên răn tu tập tam muội, thì mong cầu sống lâu, giàu sang, quan vị, nam nữ… tất cả đều được toại nguyện.

3/ Phương pháp, chỉ bày phương pháp cúng dường đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

4/ Thích nghi, do vì khẳng định pháp môn hành trì, được tăng phước tiêu trừ các tai nạn, đời sau được sanh về thế giới Tịnh Độ, nên được thích nghi và lưu hành.

7

Nghi thức Dược Sư Tam Muội Hành Pháp nội dung bao quát gồm 10 hạng mục:

1/ Nghiêm tịnh đạo tràng, nêu ra phương pháp để trang nghiêm đạo tràng, treo tràng phan bảo cái năm sắc, lấy nước thơm rưới đất, tôn trí thánh tượng Dược Sư ở giữa, bên trái là tượng của Bồ tát Nhật Quang, bên phải tôn trí tượng Bồ tát Nguyệt Quang.

2/ Tịnh nghiệp, người tu hành nên mặc y phục mới hoặc sạch sẽ, trai giới tắm gội thanh tịnh, rồi sau đó mới tiến vào đạo tràng.

3/ Cúng dường, hành giả sau khi vào đạo tràng, nên nhớ niệm công đức và Bổn nguyện của Phật Dược Sư, sau đó mới cầm lư hương xướng:

Nhất tâm đảnh lễ Thập phương Pháp giới thường trụ Phật.

Nhất tâm đảnh lễ Thập phương Pháp giới thường trụ Pháp.

Nhất tâm đảnh lễ Thập phương Pháp giới thường trụ Tăng.

nen sam D.su

Kế đến Thầy Duy Na xướng: “Thị chư chúng đẳng, các các hồ quì, nghiêm trì hương hoa như Pháp cúng dường”.

Sau đó lại xướng:

Nguyện thử hương hoa vân.

Biến mãn thập phương giới.

Nhất nhất chư Phật độ.

Vô lượng hương trang nghiêm.

Cụ túc Bồ tát đạo.

Thành tựu Như Lai hương.

4/ Thỉnh Tam bảo chư Thiên, tức phụng thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Phật và các đức Phật Thế Tôn, phụng thỉnh Dược Sư Lưu Ly Quang Bổn Nguyện Kinh và các Pháp bảo, phụng thỉnh Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát cùng chư đại Bồ tát, thập nhị Dược Xoa thần tướng, Thiên Long Hộ Pháp giáng lâm đạo tràng.

5/ Tán thán, tức là tán thán công đức của Phật Dược Sư.

6/ Lễ kính, tức là lễ bái phụng thỉnh Tam bảo Hộ Pháp long thiên.

2

7/ Phát nguyện trì chú, tức là phát mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư, rồi sau đó tụng Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 108 biến.

8/ Sám hối, tụng văn sám hối, nguyện cho nghiệp chướng được tiêu diệt, đều được thanh tịnh.

9/ Đi nhiễu Phật, oai nghi trang nghiêm đi nhiễu bên phải tượng Phật, đại chúng đồng âm xướng:

Nam mô Thập phương Phật.

Nam mô Thập phương Pháp.

Nam mô Thập phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.

Nam mô Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh.

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát.

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát.

Nam mô Mạn Thù Thất Lợi Bồ tát.

Đi 3 hoặc 7 vòng, sau đó đến chỗ tượng Phật xướng tam tự qui y.

10/ Tư duy nghĩa xứ, tức là quán tưởng thân tướng quang minh của Phật Dược Sư mà tu tập tam muội.

3

Do văn tự thuyết minh quá nhiều về Dược Sư Tam Muội Hành Pháp, nhưng mà hành nghi thì không rõ ràng, cho nên về sau có người biên tập ra ba quyển “Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp”.

Hiện nay các chùa viện khi cử hành pháp hội Dược Sư, phần nhiều dùng bổn này. Phần mở đầu sách Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp, nghi thức nghiêm tịnh đạo tràng, xướng tán Dương Chi Tịnh Thủy, niệm chú Đại Bi, đi nhiễu một vòng đàn tràng, rồi sau đó xướng kệ hồi hướng, kế đến là bắt đầu chính thức vào Nghi thức sám hối. Đây là nghi thức thường thấy thực hành từ đời Thanh đến nay. Xướng kệ Tán Lư Hương và các bài kệ cúng dường khác, sau cùng là đọc văn sớ. Trong mỗi một quyển Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp đều là lễ bái Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Kế tiếp niệm một đoạn sám văn, sau đó niệm Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 7 biến hoặc 49 biến. Sau cùng xướng Dược Sư Tán.

Sám pháp Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp, là nghi thức thường được sử dụng. Thời nay có rất nhiều cư sĩ nhân dịp sinh nhật, thường thỉnh chư Tăng Ni cử hành Pháp môn này.

◊-◊————————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068522
Total Visit : 966834