Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Bát tướng thành đạo.

bat tuongThích Thiện Phước

 

1/ BỒ TÁT HỘ MINH GIÁNG TRẦN:

Xứ Ấn Độ, nơi kinh thành cổ xưa tồn tại một xã hội vô cùng phức tạp bởi nạn kỳ thị tôn giáo, đây là một thời đại loạn ly của xứ Ấn Độ. Con người lúc bấy giờ không còn biết tin tưởng và bám víu vào đâu. Giữa lúc hoàn cảnh bế tắc ấy tại cung trời Đâu Suất Bồ tát Hộ Minh, người đã trải qua nhiều kiếp tu hành chứng quả vị Bồ tát, vì lòng bi nguyện xuất hiện thế gian nhằm đáp ứng mọi nguyện vọng của con người, Ngài đem trí tuệ, tình thương giúp con người giải thoát mọi khổ đau, vì lẽ đó Ngài thác sinh làm thái tử con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia…

“Đản sanh Ca Tỳ La

 Thành đạo Ma Kiệt Đà

 Thuyết pháp Ba La Nại

 Nhập diệt Câu Thi Na”

2/ ĐẢN SINH:

Tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, đức vua trị vì là Tịnh Phan vương, một hôm Hoàng hậu của Ngài là bà Ma Gia, mộng thấy con voi trắng sáu ngà từ trên trời đi xuống và chui vào hông bên hữu. Chẳng bao lâu Hoàng hậu thọ thai, theo tuc lệ Ấn Độ thời bấy giờ, bà phải trở về quê mẹ để chờ ngày hạ sanh Thái tử. Khi đến vườn Lâm Tỳ Ni có nhiều hoa thơm cỏ lạ, dưới cội Vô Ưu Hoàng hậu đưa tay vịn lấy đóa hoa, lúc ấy Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Lúc ấy, Chư thiên rải hoa, hòa tấu nhạc trời để cúng dường một bậc vĩ nhân vừa xuất hiện. Sau khi đản sanh, thái tử đứng dậy nhìn khắp bốn phương rồi bước đi bảy bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói: “Thiên thượng thiên ha, duy ngã độc tôn”, nói xong Thái tử trở lại như trẻ sơ sinh bình thường.

 

Một sáng mùa xuân chim hót vang

Đóng chào Thái tử chốn cung vàng


Hóa sinh bao kiếp còn chưa dứt


Độ kẻ trầm luân nghiệp lỡ mang.

1.6

3/ DẠO BỐN CỬA THÀNH:

Thái tử lớn lên trong cung vàng điện ngọc, văn võ song toàn. Năm 17 tuổi ngài kết hôn với công chúa Da Du ĐàLa và hạ sanh một con trai tên là La Hầu La. Tuy sống trong cảnh giàu sang vương giả, nhưng thái tử vẫn ưu tư về kiếp người. Một hôm, Ngài xin phép Vua cha đi dạo bốn cửa thành để được tiếp xúc với thần dân, nhưng  thấy cảnh già, bịnh, chết làm cho Ngài đau buồn vô hạn. Và sau đó Ngài gặp một vị tu sĩ tướng mạo nghiêm trang, điềm nhiên. Ngài vội vã đến chào mừng và hỏi về ích lợi của sự tu hành. Vị Sa môn đáp rằng: “Tu hành là dứt bỏ mọi sự ràng buộc của cõi đời, cầu cho mình khỏi khổ và thành chánh giác để phổ độ chúng sanh đều được giải thoát như mình”.

Lời giải đáp trúng với hoài bão mà Thái tử đang ấp ủ bấy lâu, nên Ngài khôn xiết vui mừng. Ngài liền trở về hoàng cung xin vua cha cho mình được xuất gia.

 

Kể tử hôm ấy trở về cung

Thái tử suy tư mãi bận lòng

Hình bóng nhà tu luôn khắc khoải

Thoát vòng sinh tử, nhân loại trông…

4/ XUẤT GIA:

Tận mắt chứng kiến những cảnh sanh già bịnh chết của kiếp người, và niềm an lạc tự tại của vị sa môn, thái tử luôn thôi thúc trong lòng chí nguyện xuất gia tìm cầu con đường giải thoát cho nhân loại.

Vua Tịnh Phạn, khi biết được ý định của Thái tử, Ngài lo sợ, tìm hết cách để cản ngăn. Thái tử yêu cầu Vua cha bốn điều nếu Vua giải quyết được thì Ngài sẽ hoãn việc đi tu, để trở lại lo chăn dân, trị nước. Bốn điều này là:

Một là làm sao cho con trẻ mãi không già


Hai là làm sao cho con khỏe mãi không bịnh

Ba là làm sao cho con sống hoài không chết


Bốn là làm sao cho tất cả mọi người đều hết khổ.

Bốn điều này làm cho Vua cha bối rối, ông không giải quyết được điều nào cả.

Thế rồi, vào một đêm khuya ngài đánh thức Xa Nặc, thắng yên cương, rồi vượt khỏi thành. Lúc bấy giờ nhằm đêm mồng tám tháng hai.

Bây giờ xin bước ra ngay

Chúng sanh mê muội cần ngài bảo ban

Mau mau kiến lập đạo tràng

Chứng thành Phật quả mở mang đạo mầu.

nen bat tuong

5/ HÀNG PHỤC MA QUÂN:

Thái tử vượt dòng A Nô Ma, vứt bỏ tất cả và đi vào rừng sâu tìm đạo. Ban đầu Thái tử cùng với  năm người bạn, tu khổ hạnh ép xác nhưng vô hiệu. Ngài thấy rõ đây không phải là phương pháp để đạt dược tuệ giác. Sau khi thọ nhận bát sữa của nàng mục nữ dâng cúng, thân thể bình phục, tâm hồn sảng khoái, Ngài nhận thấy nếu muốn có kết quả phải đủ sức khỏe để chiến đấu với si mê và dục vọng, như vậy mới đem lại ánh sáng giác ngộ. Bên dòng sông Ni Liên bốn mươi chín ngày đêm tọa thiền dưới cội Bồ đề, Ngài chiến đấu với bọn ma vương, quỷ dữ, chúng đem tất cả sức mạnh cố gắng tìm mọi cách để quấy phá. Cuối cùng ngài đã dẹp tan tất cả mọi chướng ma.

Sáu năm khổ hạnh chốn rừng già

Khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta

Chim hót trên vai sương phủ áo

Hươu kề dưới gối tuyết đơm hoa.

6/ THÀNH ĐẠO:

Với tâm an định, trong sáng như gương, Ngài suy tư về lẽ sống chết, về những nguyên nhân dẫn tới sanh tử luân hồi và con đường giải thoát dẫn tới Niết bàn. Ngài thấy rõ các chúng sanh, tùy theo nghiệp nặng nhẹ, thiện ác do mình tạo ra mà luân hồi trong các cõi. Ngài thấy rõ, biết rõ, tự thân Ngài đã đoạn trừ hết mọi tham ái, lậu hoặc, vô minh, chấm dứt mọi khổ đau, phát khởi trí tuệ. Ngài giải thoát và giác ngộ, thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ đề.

Dưới gốc Bồ Đề dạ suy tư

Bao nhiêu phiền não nguyện khai trừ

Sao mai ló dạng tròn nhân Phật

Ta Bà an đắc hạnh Bổn Sư.

0.2

7/ CHUYỂN PHÁP LUÂN:

Sau khi thành đạo, sau ba lần cầu thỉnh của phạm thiên, đức Phật quyết định chuyển pháp luân. Ban đầu Ngài nghĩ tới hai vị thầy cũ của mình, nhưng họ đều đã qua đời. Kế tiếp Ngài đến vườn Lộc Uyển xứ Ba-La-Nại, tìm đến năm người bạn đồng tu của Ngài trước kia để tiếp độ. Và tại đây, Đức Phật giảng về bốn chân lý cao cả, gọi là “Tứ diệu đế”. Đó là chân lý về sự khổ gọi là Khổ đế, chân lý về nguyên nhân của khổ gọi là Tập đế, chân lý về diệt khổ gọi là Diệt đế và chân lý về con đường đạo để diệt khổ gọi là Đạo đế. Nghe xong bài pháp này, năm anh em Kiều Trần Như được giác ngộ và không bao lâu họ trở thành bậc A La Hán.

Đạo thành vang đội kháp muôn phương

Nhìn thấy chúng sanh chẳng lối đường

Đức Phật tư duy chưa chuyển pháp

Phạm thiên thấu hiểu lễ pháp vương.

8/ NHẬP NIẾT BÀN:

Bốn mươi chín năm giáo hóa độ sanh Đức Phật tròn 80 tuổi, Ngài nhận thấy sự nghiệp thuyết pháp của Ngài đã hoàn thành. Bây giờ đã đến lúc để Ngài nhập Niết bàn. Trên đường đi đến xứ Câu Thi Na, Đức Phật tuyên bố với Tôn giả A Nan, vị đệ tử hầu cận của Ngài về việc Ngài sẽ nhập Niết bàn. Phật bảo ông A Nan tập hợp chúng Tỳ kheo để nghe Phật thuyết pháp lần cuối cùng. Đức Phật nói với chúng Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo! Mọi pháp đều vô thường, hãy siêng năng tinh tấn. Như Lai sắp nhập Niết bàn, tuổi Ta đã già, cuộc sống con người ngắn ngủi, Ta sẽ vĩnh biệt các người. Hãy tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác và sống đạo đức. Người nào sống không phóng dật trong giới luật, người đó sẽ được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi và chấm dứt mọi khổ đau”. Thế rồi đức Thế Tôn vào Đại định Niết Bàn.

Bốn mươi chín năm hoằng pháp lợi sanh

Ngày nay quả mãn với công thành

Thị hiện có sanh thì có tử

Như Lai trở lại Niết Bàn thành.

 

 

 

◊-◊————————————————————-◊-◊

         

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068972
Total Visit : 967284