Thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Chuông sớm cảnh tỉnh người trong mộng.

ChuongThích Thiện Phước

Tại chùa Đông Lâm núi Lô, Tô Đông Pha có làm một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt.

Tiếng khe suối là tướng lưỡi rộng dài

Màu núi đều là thân thanh tịnh

Đêm đến 8 vạn 4000 bài kệ

Ngày khác làm sao cử giống như nguời.

Thiền sư Chứng Ngộ khen ngợi đây là cái cảnh giới không thể dễ dàng đạt được. Thiền sư Am Nguyện từ chối không cho là thế, than rằng Tô Đông Pha không thấy được con đường tắt.

Thiền sư Chứng Ngộ mù tịt, suốt đêm suy nghĩ không thể nào ngủ. Bỗng dưng khi trời sắp sáng, chuông chùa vừa ngân lên, Thiền sư Chứng Ngộ bỗng dưng đại ngộ nói:

Cư sĩ Đông Pha quá nhiều chuyện.

Ở trong thinh sắc muốn thoát thân.

Khe là thinh núi là sắc

Không núi không khe quá sầu người.

37

Cư sĩ Tô Đông Pha tuy lãnh ngộ được tất cả đều là chỉ thú của thiền, nhưng lý giải của ý thức chưa thể thấu đạt được lẽ mầu, đợi khi tiếng chuông ngân nga mới thật sự khai ngộ. Thiền sư khổ công suy nghĩ một đêm, lúc ấy đều hiểu được sự ngờ vực vi tế ở trong ý thức, cuối cùng khi tiếng chuông xuyên qua, từ đây khiến Ngài hoàn toàn đi sâu vào cảnh giới bất đồng.

Chuông sớm trống chiều hay khiến người tỉnh ngộ, thật là tiếng chuông tịch tĩnh, khiến chúng ta nghe càng có năng lực.

◊-◊————————————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
328444
Total Visit : 226756