Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Công đức cúng thí vật phẩm.

vat phamThích Thiện Phước

“…Nếu có chúng sanh cúng thí giày dép được mười điều công đức:

1/ Có đầy đủ xe đẹp.

2/ Chân đi bình an.

3/ Bàn chân mềm mại.

4/ Đi xa khang kiện nhẹ nhàng.

5/ Thân không mệt mỏi.

6/ Dù đi đến đâu cũng không bị chông gai, ngói sạn làm chân bị tổn thương.

7/ Được thần thông lực.

8/ Đầy đủ các sử giả giúp đỡ.

9/ Mạng chung được sanh lên trời.

10/ Mau chứng Niết Bàn.

Đó gọi là cúng thí giày dép được mười điều công đức”.  

“Nếu lại có người bố thí giày dép cúng dường Tăng chúng của Phật, được mười công đức. Những gì là mười?

1/ Oai nghi mô phạm.

2/ Voi ngựa không thiếu.

3/ Hành đạo dõng kiện.

4/ Thân không mỏi mệt.

5/ Chân đi không tổn hại.

6/ Xa lìa gai góc, cát sỏi.

7/ Được thần túc thông.

8/ Tôi tớ đông đảo.

9/ Sanh lên Trời tự tại.

10/ Mau chứng viên tịch.

Công đức như vậy là do bố thí giày dép cho Tỳ kheo chúng của Phật”.  

021

“Bố thí giày dép được 4 quả báu: 

1/ Có xe, ngựa, kiệu, phương tiện đi lại đầy đủ.

2/ Mỗi bước đi như đạp trên tấm thảm nhung.

3/ Có chánh niệm tiến hành theo con đường giải thoát khổ.

4/ Có chánh niệm, có lục căn thanh tịnh”.

Bố thí dù che được 8 quả báu: 

1/ Thân không bị lạnh hoặc nóng.

2/ Thân không bị dính bụi dơ.

3/ Tránh khỏi mọi tai họa.

4/ Ít bệnh hoạn, không bị hành phạt.

5/ Sắc thân có da thịt mềm mại.

6/ Ðược Chư thiên, nhân loại kính trọng.

7/ Tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não.

8/ Nếu cần, có cả trăm ngàn cây dù”.

“Giống như vị quan đại thần mong muốn có uy quyền đối với những người trong cung mà không ban cho những người ấy tài sản và thóc gạo thì sẽ bị suy giảm về uy quyền.

Tương tự như thế, là người có mong cầu về phước báu sau khi nhìn thấy bậc cao thượng xứng đáng để cúng dường, nếu ta không dâng cúng vật thí đến vị ấy thì ta sẽ bị suy giảm về phước báu.

Sau khi suy nghĩ như thế, ta đã cởi ra đôi dép, rồi đảnh lễ ở hai bàn chân của vị ấy, và đã cúng dường dù và dép.

Ai đi đường cần đến dù? Ai (cần đến) giày dép mềm mại, đẹp đẽ?” Ta đã cho thông báo sáng chiều ở khắp các nơi như thế”.

h2

“Thiện nam tử! Có người cho rằng “Bố thí nơi tháp tượng, sẽ không được những quả báo, như tuổi thọ, sắc đẹp, sức lực, tài ăn nói, v.v…, vì không có người thọ nhận”. Điều này không đúng! Vì sao? Vì người bố thí có lòng tin. Người bố thí có lòng tin khi làm việc bố thí, cho nên phải được năm quả báo như vậy”.

“…nếu người nhận là người xuất gia, nhận xong lại đem bố thí cho vị xuất gia khác, thì phước báo của thí chủ càng lúc càng tăng trưởng”.

“Thiện nam tử! Nay ta vì ông mà phân biệt các loại phước điền, mà nói rằng bố thí được phước gấp trăm lần, nhẫn đến được phước vô lượng. Nếu có thể chí tâm phát lòng thương xót rộng lớn, bố thí cho súc sanh, hoặc chuyên tâm cung kính cúng dường chư Phật, hai phước báo này bằng nhau không khác”.

Hoặc có người nói: “Nếu người nhận làm ác, người cho sẽ bị tội”. Điều này không đúng. Vì sao? Người cho, lúc bố thí, vì muốn trừ diệt sự khổ não cho người xin, chứ không phải muốn tạo tội, vì thế người cho phải được phước báo! Người nhận dùng của bố thí làm ác, tự mình tạo tội, không can hệ gì đến người cho. 

Nếu có chúng sanh cúng thí tràng phan được mười món công đức:

1/ Ở đời giống như cái tràng phan, từ quốc vương đại thần, thân hữu tri thức cung kính cúng dường.

2/ Giàu có tự tại, đầy đủ tài sản lớn.

3/ Tiếng tốt truyền khắp bao trùm các phương.

4/ Tướng mạo đoan nghiêm, thọ mạng lâu dài.

5/ Thường ở chỗ mình, thi hành kiên cố.

6/ Có danh xưng lớn.

7/ Có oai đức lớn.

8/ Sanh nhà thượng tộc.

9/ Thân hoại mạng chung được sanh lên trời.

10/ Mau chứng Bồ Đề.

Đó gọi là cúng thí tràng phan được mười công đức”.

h3

“Nếu lại có người bố thí tràng phan cho tháp của Như Lai có mười công đức. Những gì là mười?

1/ Hình dung ngay thẳng, được trường thọ, tròn đầy.

2/ Thế gian ân trọng.

3/ Tín căn kiên cố.

4/Hiếu dưỡng cha mẹ.

5/ Thân hữu quyến thuộc thật nhiều.

6/ Được khen ngợi có tiếng tốt.

7/ Sắc tướng đoan nghiêm.

8/ Ai thấy cũng hoan hỷ.

9/ Sanh nhà thượng tộc, phú quý, tự tại, được sanh lên trời.

10/ Mau chứng viên tịch.

Công đức như vậy do bố thí tràng phan cho tháp của Phật mà được”.

“Nếu có chúng sanh cúng thí chuông linh được mười công đức:

1/ Được tiếng Phạm âm.

2/ Được tiếng tăm lớn.

3/ Tự biết kiếp trước.

4/ Nói ra điều gì ai cũng kính thọ.

5/ Thường có bảo cái để tự trang nghiêm.

6/ Có ngọc anh lạc đẹp làm đồ trang sức.

7/ Diện mạo đoan nghiêm, ai nhìn thấy cũng hoan hỷ.

8/ Có đủ đại phước báo.

9/ Mạng chung được sanh lên trời.

10/ Mau chứng Niết Bàn.

Đó gọi là cúng thí chuông linh được mười món công đức.

“Nếu hoặc có người bố thí chuông, linh cho tháp của Phật, được mười thứ công đức? Những gì là mười?

1/ Đoan nghiêm không thể so sánh được.

2/ Diệu âm thật đáng ưa thích.

3/ Tiếng như chim Ca lăng.

4/ Ngôn từ nhu nhuyến.

5/ Ai thấy cũng hoan hỷ.

6/ Được sự đa văn như ngài A Nan.

7/ Tôn quý tự tại.

8/ Tiếng tốt đồn xa.

9/ Qua lại thiên cung.

10/ Cứu cánh được viên tịch.

Công đức như vậy do bố thí chuông, linh cho tháp của Phật mà được quả báo thù thắng”.

h1

Bố thí dù che được 8 quả báu: 

1/ Thân không bị lạnh hoặc nóng.

2/ Thân không bị dính bụi dơ.

3/ Tránh khỏi mọi tai họa.

4/ Ít bệnh hoạn, không bị hành phạt.

5/ Sắc thân có da thịt mềm mại.

6/ Ðược chư thiên, nhân loại kính trọng.

7/ Tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não.

8/ Nếu cần, có cả trăm ngàn cây dù.

- Bố thí bát được 8 quả báu: 

1/ Dùng chén bát bằng vàng, bạc, ngọc…. 

2/ Tránh khỏi mọi tai họa.

3/ Ít bệnh hoạn ốm đau.

4/ Có nhiều của cải tài sản.

5/ Của cải được bền vững lâu dài.

6/ Ðược chư thiên, nhân loại kính trọng.

7/ Tâm dễ an định.

8/ Phiền não ít phát sanh, tâm mong muốn pháp cao thượng.

Nếu có chúng sanh cúng thí y phục được mười món công đức:

1/ Mặt, mắt đoan nghiêm

2/ Da thịt tề nhuyễn.

3/ Không dính bụi bặm.

4/ Lúc sanh ra có đầy đủ y phục tốt đẹp.

5/ Có ngọa cụ tốt đẹp, bảo cái che thân.

6/ Có đầy đủ y phục hổ thẹn.

7/ Ai thấy cũng kính yêu.

8/ Có tài bảo lớn.

9/ Mạng chung sanh lên trời.

10/ Mau chứng Niết Bàn.

Đó gọi là cúng thí y phục được mười món công đức.

Nếu có chúng sanh cúng thí đồ ẩm thực được mười món công đức:

1/ Được thọ mạng.

2/ Được sắc đẹp.

3/ Được sức lực.

4/ Được vô ngại biện tài an ổn.

5/ Được vô sở úy.

6/ Không có các sự biếng nhác, mọi người kính ngưỡng.

7/ Mọi người đều yêu thích.

8/ Có đủ phước báo lớn.

9/ Mạng chung sanh lên trời.

10/ Mau chứng Niết Bàn.

Đó gọi là cúng thí đồ ẩm thực được mười điều công đức.

h4

Nếu có chúng sanh cúng thí đèn sáng được mười công đức:

1/ Chiếu sáng thế gian như đèn.

2/ Tùy sanh ở đâu mắt thịt không bị tổn hoại.

3/ Được thiên nhãn.

4/ Đối với các pháp thiện ác, có trí tuệ biết rõ.

5/ Trừ diệt sự si ám lớn.

6/ Được trí tuệ sáng suốt.

7/ Lưu chuyển ở thế gian, thường không bị ở nơi tối tăm.

8/ Có đủ phước báo lớn.

9/ Mạng chung được sanh lên trời.

10/ Mau chứng Niết Bàn.

Đó gọi là cúng thí đèn sáng được mười công đức”. 

 “Đức Phật bảo Trưởng giả: “Nếu có người lấy đồ ẩm thực thượng diệu như pháp bố thí, hoặc tự tay mình thí, hoặc luôn luôn thí, nhưng không đạt được phước đức to lớn”. Vì sao vậy? Bởi vì tâm người ấy mong cầu phú quý và sự khoái lạc.

Hoặc lại có người không vì mong cầu áo cơm, ngọa cụ, giàu có, khoái lạc mà dùng đồ ẩm thực vi diệu như pháp bố thí, sẽ được giàu có lớn và được vợ con, nam nữ, tôi tớ, quyến thuộc, hiếu thuận và phụng dưỡng. Ý ông nghĩ sao? Bởi người ấy vì các hữu tình mà hành bố thí”.

“Này A Nan, nay ngươi nên biết, bố thí cho người bệnh khổ được phước gấp đôi, bố thí cho người phá giới được phước gấp trăm, bố thí cho người trì giới được phước gấp ngàn, bố thí cho người ly nhiễm (dục) được phước gần trăm ngàn. Bố thí cho vị Tu đà hoàn hướng được phước vô lượng, huống chi là bố thí cho vị Tư đà hàm quả. Bố thí cho vị A na hàm hướng được phước vô lượng, huống chi là bố thí cho vị A na hàm quả. Bố thí cho vị A la hán hướng được phước vô lượng, huống chi là bố thí cho vị A la hán quả. Bố thí cho vị Duyên giác được phước vô lượng, huống chi là bố thí đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Như vậy gọi là so lường mười bốn công đức bố thí”.  

Lại nữa, vọng ngữ quả báo có mười thứ. Những gì là mười?

1/ Hơi trong miệng thường hôi thối.

2/ Kẻ ngay thẳng xa lánh.

3/ Người nịnh nọt quanh co ngày càng nhiều.

4/ Gần gũi kẻ phi nhân.

5/ Dù có nói thật cũng không ai tin.

6/ Trí huệ ít dần.

7/ Tiếng tăm không thật.

8/ Không nói lời thành thật.

9/ Ưa nói chuyện thị phi.

10/ Thân chết sanh vào ác đạo.

“Nếu đem nước cặn rửa bát bố thí cho những loài có thể dùng được, nhưng lại bị người khác ngăn chặn, làm cho những loài kia rốt cuộc không được ăn, tuy thế, người bố thí vẫn được phước báo. Vì sao? Vì người bố thí có lòng thương xót”.

◊-◊————————————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068973
Total Visit : 967285