Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"

Công đức xây tháp.

CONG DUCThích Thiện Phước

Tháp: Tột đổ ba, tốt đổ ba, phù đồ, chi đề, chế để, là nơi phụng thờ Xá lợi Phật. Lậu Tăng Kỳ chép: khi lễ tháp phải đi vòng mé tay phải như vầng nhật nguyệt và các vì sao xoay quanh núi Tu Di.

Vòng mé hữu tháp nguyện cho chúng sanh chỗ đi không nghịch thánh tất cả trí.

Nhiễu tháp có 5 điều lợi:

1. Thân đoan chánh.

2. Ấm giọng

3. Sanh về cõi Trời.

4. Làm vương hầu.

5. Đặng đạo Niết bàn.

Kinh Vô Cấu Ưu Bà Di chép: “Thế tôn, con thường dậy sớm quét dọn tháp Phật, lại rải hoa thắp hương, nhiễu quanh, cúng dường. Sau đó, con trở về phòng, ngồi thiền, tu bốn pháp phạm hạnh, vâng giữ ba pháp quy y và năm giới cấm. Con luôn hành trì như thế. Bạch Thế tôn, con nay vẫn chưa biết quét tháp Phật, lại rải hoa thắp hương, nhiễu quanh, cúng dường như thế sẽ được căn lành và phước báo gì?”.

thap

Phật bảo: “Nầy Vô Cấu Ưu Bà Di, người quét tháp Phật và nhiễu quanh có được năm thứ phước báo:

Tự tâm thanh tịnh, người khác thấy mình sanh lòng thanh tịnh.

Được người khác yêu mến.

Chư thiên sanh lòng vui mừng.

Gom chứa hạnh nghiệp đoan chánh.

Khi mạng chung được sanh lên cõi Trời.

Này Vô Cấu, Nếu có người dốc lòng tin Phật, làm hình tròn tô đắp tháp của Phật, rải hoa thắp hương nhiễu quanh cúng dường, khi thân hoại mạng chung sẽ được thác sanh về cõi trời Hóa Lạc.

Nếu người tin Phật làm hình bán nguyệt, đắp nắn tháp Phật, rải hoa thắp hương nhiễu quanh, cúng dường thì khi thọ chung liền sanh lên cõi trời Đâu Suất.

Nếu người tin Phật ở bên tháp Phật, lau dọn bốn góc, rải hoa thắp hương nhiễu quanh, cúng dường thì sau khi mạng chung được sanh lên cõi trời Diệm Ma.

thap 1

Nếu người tin Phật làm hình mặt người, quét dọn lau tháp, rải hoa thắp hương nhiễu quanh cúng dường như thế thì khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh vào cõi Diêm Phù Đề, giàu có tự tại, khi tuổi thọ hết sẽ được sanh lên cõi trời thứ 33.

Phật dạy có 4 hạng người được xây tháp cúng dường đó là: Như Lai, thánh đệ tử của Như Lai, bích chi Phật, và chuyên luân thánh vương.

Trên 2500 về trước Khi Phật du hành đến nước Câu Tát La, có người Bà la môn đang cày đất, trông thấy Thế tôn đi qua, ông ta bèn đến lễ Phật. Thế tôn thấy vậy liền mỉm cười. Các Tỳ kheo bạch Phật:

Phật đáp:

- Ðó là người nông phu đảnh lễ Ta và đảnh lễ tháp Phật Ca Diếp dưới luống cày kia.

Các Tỳ kheo thưa: “Bạch Thế tôn chúng con muốn được thấy tháp Phật Ca Diếp!

Phật dạy:

- Các Thầy hãy đến xin ông Bà la môn này một nắm đất tại chỗ ấy.

Thế rồi, ông Bà la môn liền cho các thầy Tỳ kheo nắm đất. Thế tôn bèn dùng thần lực làm ngôi tháp thất bảo của Phật Ca Diếp xuất hiện, cao một do tuần bề mặt rộng nửa do tuần”. Đức Thế tôn bèn xây ngôi tháp của đức Phật Ca Diếp tại nơi ấy và đây là ngôi tháp Phật đầu tiên tại cõi Diêm phù đề nầy.

nen thap

Ngài bèn nói kệ khen rằng:

“Dùng trăm ngàn gánh vàng, 

Đem làm việc bố thí, 

Không bằng dung tâm lành

Cung kính lễ tháp Phật.

Đức Thế tôn bèn xây tháp Phật Ca Diếp, dưới nền làm thành hình vuông, xung quanh đặt lan can, rồi xây lên hai tầng hình tròn, dựng bốn trụ ở bốn góc, bên trên trang trí bảo cái. Khi tháp hoàn thành, vì tôn kính Phật quá khứ nên Thế tôn tự đảnh lễ.

“Ai dùng trăm ngàn vàng,  

Đem làm việc bố thí,  

Không bằng dùng tâm lành,

Cung kính lễ tháp Phật”.

Bấy giờ người đời nghe Thế tôn xây tháp liền mang hương hoa đến dâng cho Thế tôn. Vì lòng tôn kính Phật quá khứ nên Thế tôn nhận hương hoa ấy rồi đem cúng dường tháp, Phật đọc kệ:

“Dùng trăm ngàn xe vàng, 

Đem làm việc bố thí, 

Không bằng dùng tâm lành, 

Đem hương hoa cúng tháp.

Khi ấy, đại chúng vân tập, Phật liền bảo Xá Lợi Phất thuyết pháp cho mọi người nghe, rồi Phật đọc kệ:

“Trăm ngàn cõi Diêm phù, 

Chứa đầy vàng bố thí, 

Không bằng bố thí pháp, 

Tùy nguyện khiến tu hành”.

IMG_1510


Thuở xưa, có Cù Ba Ly tướng quân muốn đến phương Tây để chinh phạt. Các Tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật đồng ư cho, tướng quân nhận được tóc rồi, không biết cung trí chỗ nào. Đức Phật cho phép để trong tháp bằng vàng, tháp bằng bạc, tháp bằng vật báu, tháp bằng tạp bảo, hay dùng tơ lụa, để giữ lại. tướng quân không biết đem đi bằng cách nào, đức Phật cho phép dùng voi ngựa xe cộ để chở, hoặc đội trên đầu hoặc vác trên vai. Vương tử đem tóc của Phật đến chỗ chinh phạt được thắng trận. Khi trở về nước tướng quân vì đức Thế tôn xây tháp để thờ tóc. Đây là ngôi tháp của đức Phật lúc Ngài còn tại thế.

Đức Phật nói kệ:

Dầu dùng trăm ngàn anh lạc

Đều là vàng diêm phù đàn

Không bằng dùng một nắm bùn

Vì Phật xây dựng bảo tháp.

Dầu dùng trăm ngàn nắm vàng

Đều là vàng diêm phù đàn

Không bằng dùng một nắm bùn

Vì Phật xây dựng bảo tháp.

Dầu dùng trăm ngàn gánh vàng

Đều là vàng diêm phù đàn

Không bằng dùng một nắm bùn

Vì Phật xây dựng bảo tháp.

Dầu dùng trăm ngàn ôm vàng

Đều là vàng diêm phù đàn

Không bằng dùng một nắm bùn

Vì Phật xây dựng bảo tháp.

Dầu dùng trăm ngàn vách vàng

Đều là vàng diêm phù đàn

Không bằng dùng một nắm bùn

Vì Phật xây dựng bảo tháp.

Dầu dùng trăm ngàn núi vàng

Đều là vàng diêm phù đàn

Không bằng dùng một nắm bùn

Vì Phật xây dựng bảo tháp.

Dầu dùng trăm ngàn núi vàng

Đều là vàng diêm phù đàn

Không bằng dùng một nắm bùn

Vì Phật xây dựng bảo tháp.

Sau khi Xá Lợi Phất, Mục Liên nhập Bát Niết bàn, các Tỳ kheo bạch và được đức Phật cho phép xây tháp đó là tháp thanh văn đầu tiên thời Phật còn tại thế.

◊-◊———————————————————-◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
271643
Total Visit : 169955