Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

Hiểu được nhân duyên.

Hieu duocThích Thiện Phước

 

Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm từng ở dưới tòa của thiền sư Thạch Đầu Hi Thiên mà được mật chứng tâm ấn. Về sau ở dưới tòa của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất được triệt ngộ.

Một hôm, có học Tăng thỉnh Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm khai thị: “Đệ tử không hiểu rõ việc lớn sanh tử, xin thầy từ bi khai thị”.

Thiền sư Dược Sơn nói: “Ta đối với ngươi giảng một câu không khó, nếu như ngươi thể hội được thì tốt, nhưng nếu ngay nơi lời nói đó mà khiến ngươi so đo, thì chính là lỗi của ta, không bằng cả hai đều không nên mở lời, để khỏi phải hệ lụy kia đây”.

Học Tăng nói: “Trước khi tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, nơi này có thiền không?”.

Thiền sư Dược Sơn đáp: “Có”.

Học Tăng hỏi: “Trong khoảng thời gian này có thiền rồi, thì đại sư Đạt Ma đến đây để làm gì?”.

Dược Sơn đáp: “Vì có nên mới đến”.

nen 2 vi

Kho báu người người vốn có, chỉ vì không có người chỉ điểm. Đạt Ma không cam lòng thấy kho báu để không, cho nên xa xôi ngàn dặm đến để khai quật kho báu.

Biết rõ điều có thể làm được thì làm, đó là trí; biết rõ không thể làm được mà làm, thì phải thế nào?

◊-◊————————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
213146
Total Visit : 111458