Thứ 4, ngày 03 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Kho báu nhà mình.

KHO BÁU NHÀ MÌNH

Thích Thiện Phước

 

 

Thiền sư Đại Châu Huệ Hải ở Việt Châu người họ Chu, sau khi xuất gia đi theo Hòa thượng Trí chùa Đại Vân ở Việt Châu để học Phật pháp, lần đầu tiên tham yết với Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất như thế nầy:

Mã Tổ hỏi: “Ngươi từ đâu đến?”.

“Từ chùa Đại Vân ở Việt Châu đến”, Đại Châu đáp rõ ràng.

“Ngươi đến đây để làm gì?”

“Con đến để cầu Phật pháp”.

Thế thì ở đây ta không có, nhưng ngươi cầu Phật pháp gì? Kho báu của nhà ngươi mà không lo chăm sóc, chạy chọt chỗ này chỗ kia, vậy để cầu vật gì chứ? Mã Tổ bắt đầu giáo hóa ông ta về kho báu ở trong nhà của mình? Đại Châu rất lấy làm lạ. “Cái nào là kho báu trong nhà của Huệ Hải ta?”.

Mã Tổ liền khai thị: “Ngươi nghe rõ rồi, mà ngươi đang hỏi ta cái này, chính là kho báu trong nhà của ngươi, tất cả vốn đầy đủ không thiếu không kém, muốn dùng thì dùng, tự tại vô ngại, thế thì cần gì phải tìm cầu bên ngoài?”.

Huệ Hải nghe xong lời này liền lãnh hội được bổn tâm tự tánh, vô cùng mừng rỡ, lễ tạ Mã Tổ, sau theo hầu Mã Tổ suốt sáu năm, mới trở về Việt Châu.

Vo

Việc không nói thì không thấu đạt, lý không chỉ điểm thì không tỏ. Nhân duyên khế họp rồi thì thật là “Cùng nhau nói chuyện làm thức tỉnh người trong mộng”.

Thiền ngộ như thế, còn chuyện hiện thực trong cuộc sống nào không từng như vậy?

◊◊——————————————————————————◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
990159
Total Visit : 888471