Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

La Hán nhảy múa.

La hanThích Thiện Phước

 

Càn Thát Bà Vương đến Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hiến cúng âm nhạc, lúc ông ta đàn thì cả sơn hà đại địa đều nghe được tiếng đàn. Khi ấy đại đệ tử của Phật là ngài A La Hán Ca Diếp đang ngồi bên cạnh, nghe tiếng đàn liền đứng dậy nhảy múa.

Càn Thát Bà Vương liền hỏi tôn giả Ca Diếp: “Bậc A La Hán thì đã đoạn trừ hết phiền não, thế sao ngài còn chút tập khí chưa đoạn?”.

Đức Phật ở bên cạnh đáp thay: “Thật ra không phải là còn chút tập khí chưa đoạn, ngươi không nên chê bai Phật pháp”.

Càn Thát Bà Vương lại khảy đàn thêm ba lần nữa, tôn giả Ca Diếp cũng ba lần đứng dậy nhảy múa. Càn Thát Bà Vương nghi ngờ hỏi: “Ca Diếp nhảy múa là còn chút tập khí chưa đoạn ư?”.

Phật dạy: “Thật ra Ca Diếp không từng nhảy múa?”.

Càn Thát Bà Vương không hiểu: “Thế Tôn sao nói đảo loạn thế?”.

Đức Phật trả lời: “Ta không có nói đảo loạn, vì đang lúc ngươi khảy đàn, đại địa sơn hà cây cỏ đều nghe tiếng đàn, không phải sao?”.

Càn Thát Bà nói: “Bạch phải”.

Phật dạy: “Ca Diếp cũng như vậy, chứ thật ra chưa từng có việc nhảy múa”.

Càn Thát Bà Vương mới tin phục.

nen la han 1

Thánh nhơn vô tâm, lấy vạn vật làm tâm, quí ngài đã phá đi sự câu chấp của tiểu ngã để hòa đồng cùng vạn vật.

Lên cao nhìn xa là bậc hào chí.

Xem biển nghe sóng hay trừ được những phàm tục ẩn chứa trong lòng, đem tâm mở toang thì ít bị việc đời ràng buộc, không phải là cảnh giới của nhân sanh sao?

◊-◊————————————————————–◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068533
Total Visit : 966845