Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

17m

1022210
Total Visit : 920522
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=Zqa9OOiJJhW9B%2BVL7uySZs62s%2FuNB9dJjjh9x1yw2GOKXDZ6FYlaulFqsb65b0S6clSoEasACG3gYz1P5lhJMju5YQSy2EQSz%2BXyURljay9lImbpIPg61wJNVyBrC%2FoYkxYr0lCDr6CDmgfm9FgJeQj3WuiqH1n3ZFIWqxQs3og%3D&prvtof=ZwDGYN2n%2FU%2FT4kEUpw2rE2%2B%2BL4gRrfoq8ZerOMOyO20%3D&poru=yREAYYVm7bxWgyVq7IzAB2x4XhTPg%2FnRB8RoK90Rty99xIKfKGzwcFEPYn%2B%2BwGtK0bIT0I83IbKDjdFf6ne4EA%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>