Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

NGÀY THÁNH ĐẢN PHẬT DƯỢC SƯ

ngày thánh đản dược sư

    Cuộc sống ai cũng muốn cho mình an ổn hạnh phúc không bệnh tật. Tuy nhiên vì nghiệp nhân khác nhau cho nên cũng chiêu cảm những quả báo khác nhau. Nhằm xoa dịu những bệnh tật bất an đó, cho nên Phật Thích Ca đã giới thiệu cho chúng sanh một thế giới ở Phương Đông, do Phật Dược Sư làm giáo chủ. Đức Phật Dược Sư là một vị giác ngộ có lòng từ bi vĩ đại đối với tất cả chúng sinh. Ngài bảo vệ chúng sinh khỏi bệnh tật cả thể chất và tinh thần, những chướng ngại trong cuộc sống, và giúp họ loại bỏ ba chất độc đó là sự dính mắc, hận thù và vô minh, đó là nguồn gốc của mọi đau khổ trên cõi đời này.

2017122716

    Phật Dược Sư (tiếng Phạnbhaiṣajyaguruchữ Hán: 藥師佛; nghĩa là “vị Phật thầy thuốc”), còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (藥師琉璃光佛), Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai (PhạnBhaiṣaijya guru vaiḍuria prabhà ràjàya tathàgatàya), Dược Sư Như Lai (PhạnBhaiṣaijya guru tathàgatàya), Dược Sư Lưu Ly Như Lai (PhạnBhaiṣaijya guru vaiḍuria tathàgatàya), Đại Y Vương Phật (PhạnMahà Bhaiṣaijya ràja buddha), Vương Thiện Đạo, do bổn nguyện của ngài là “cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh” cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quản ở cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện

    Phật Dược Sư, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắc là Dược Sư Phật, Dược Sư Như Lai.

    Phật dạy: Lúc Phật Dược Sư còn hành Bồ tát đạo, phát ra 12 lời đại nguyện:

1/ Nguyện ánh sáng của thân mình soi sáng khắp mười phương thế giới.

2/ Nguyện oai đức khai hiểu tất cả chúng sanh.

3/ Nguyện các hữu tình đều được viên mãn.

4/ Nguyện tất cả chúng sanh an tâm tu đại thừa Phật pháp.

5/ Nguyện các hữu tình tu hành phạm hạnh như pháp thanh tịnh.

6/ Nguyện người 6 căn không đủ đều được đoan nghiêm.

7/ Nguyện các hữu tình thân tâm an lạc cho đến giác ngộ.

8/ Nguyện chuyển thân gái thành thân trai.

9/ Nguyện các hữu tình tiêu trừ ngoại đạo tà kiến tu tập các hạnh Bồ tát.

10/ Nguyện các hữu tình giải thoát tất cả ưu khổ.

11/ Nguyện chúng sanh đói khát đều được món ăn ngon.

12/ Nguyện chúng sanh bần cùng không áo mặc đều được y phục đẹp đẽ.

    Mỗi lời nguyện đều nói rõ sự mong cầu của chúng sanh được thành tựu đầy đủ, cứu vớt nổi khổ của chúng sanh, chữa căn bệnh của chúng sanh, sau sẽ được thành Phật. Đây là lời nguyện thật tiễn của Ngài. Thông thường mọi người xưng niệm “Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật”, nhân vì Ngài hay trừ sạch căn bệnh sanh tử, cho nên gọi là Dược Sư, soi chiếu tan sự tăm tối của chúng sanh trong ba cõi. Cho nên gọi là Lưu Ly Quang. Phật Dược Sư là vị giáo chủ ở Lưu Ly Tịnh Độ phương Đông, cùng với Nhật Quang, Nguyệt Quang là hai vị Bồ tát, và 8 vị Bồ tát khác dẫn dắt chúng sanh vào thế giới Tịnh Độ, ở tại Tịnh Độ phương Đông giáo hóa chúng sanh. Ngoài ra còn có 12 vị Thần tướng Dược Xoa thệ nguyện hộ trì pháp môn của Phật Dược Sư, những vị Thần tướng này nắm giữ 7000 quyến thuộc Dược Xoa, để ủng hộ chúng sanh khắp tất cả mọi nơi.

7d9d789a6703ba80e45092abdf5b5194

    Trong Kinh Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức chép: Thế giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông thanh tịnh thuần khiết không có các dục nhiễm, ngay cả tiếng khổ của ba đường ác cũng không, đất được làm bằng chất lưu ly, thành quách cung điện và cửa nẽo cũng đều do 7 món báu tạo thành, cùng với thế giới Cực Lạc Tịnh Độ ở phương Tây của Phật A Di Đà ánh sáng chiếu soi không khác.

    Phật Dược Sư vì chúng sanh hiện đời cầu an lạc, còn Phật A Di Đà lại tiếp bước chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc. Tuy nhiên dù là vãng sanh Tây phương hay tu tập pháp môn gì, đều phải có thân tâm mạnh khỏe mới có thể thực hành tu trì Phật pháp. Nhân vì chúng sanh có tham sân si, nhiều loại phiền não làm rối loạn thân tâm, từ đó mà sanh ra các loại phiền não bất đồng, do vì chúng sanh có nhiều phiền não bệnh nên phương thuốc trị bệnh cũng có nhiều loại khiến cho bệnh khổ chúng sanh được tiêu trừ. Nguyện lực của Phật Dược Sư phải tiêu trừ những phiền não này khiến cho chúng sanh thoát khỏi những bệnh tật, tiêu trừ đau khổ, hết tai nạn. Nhân vì trong kinh nói mới cầu sanh về Cực Lạc, khi mạng chung sẽ có 8 vị đại Bồ tát chỉ đường. Trong Kinh lại nói nếu muốn sanh về cõi trời Đâu Suất để gặp Phật Di Lặc, cũng nên lễ kính Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. Do vậy, người tu trì pháp môn Dược Sư cũng vãng sanh về thế giới Cực Lạc hoặc được phước đức trí tuệ để làm tư lương trên con đường tu hành thành Phật. Nhân thế mà Phật giáo đem pháp hội Dược Sư làm pháp môn tiêu tai diên thọ ở hiện đời.

    Kinh Dược Sư được truyền vào Trung Quốc là do Bạch Thi Lợi Mật đem “Phật Thuyết Quán Đảnh Bạt Trừ Quá Tội Sanh Tử Kinh” dịch ra. Sau đời Lưu Tống ngài Huệ Giản dịch ra “Lưu Ly Quang Kinh” 1 quyển. Vào đời Tùy ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch ra “Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh” 1 quyển. Đời Đường ngài Huyền Tráng dịch ra “Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh” 1 quyển. Sau đó Kinh Dược Sư truyền vào liên tục. Phật Dược Sư hay trị được trăm bệnh khổ não chúng sanh, giải trừ mọi sự đau đớn bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, vì vậy mà được mọi người trong xã hội kính chuộng.

    Trong Kinh nói: Nếu như có người thân thể bệnh hoạn đau khổ, tướng già chết hiện ra, quyến thuộc của người này ngày đêm cúng dường lễ bái Phật Dược Sư, đọc tụng “Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức” 49 lần, và cung kính thắp 49 ngọn đèn, treo phan 5 màu 49 ngày,… thì người sắp mạng chung đó được sống lại. Nhân thế mà phong thái tính ngưỡng Phật Dược Sư ngày một hưng thạnh.

    Tại Trung Quốc có rất nhiều Tự viện tôn trí 3 vị Phật trên chánh điện là Phật Thích Ca giáo chủ cõi Ta Bà ở giữa, Phật Dược Sư giáo chủ thế giới Tịnh Độ phương Đông ở bên trái, Phật A Di Đà giáo chủ thế giới cực lạc phương Tây ở bên phải, thông thường gọi là Tam thế Phật. Ngoài ra cũng có Tam thế Phật là: Quá khứ Nhiên Đăng Cổ Phật, Hiện Tại Thích Ca Mâu Ni Phật, Tương Lai Di Lặc Phật. Ngoài việc cung phụng Phật Dược Sư ở trên bảo điện ra, còn có Tự Viện xây dựng cả một điện thờ Phật Dược Sư đó gọi là Dược Sư Điện nhằm để tôn thờ Phật Dược Sư và 2 vị đại Bồ tát là Nhật Quang và Nguyệt Quang, gọi là “Dược Sư Tam Tôn”, “Đông Phương Tam Thánh”. Hai bên lại còn thiết 12 vị thần tướng, Phật Dược Sư cũng có những tướng tốt. Hình tượng thông thường chúng ta thấy là tay trái cầm bình thuốc, tay phải kết định ấn, thân mặc ca sa, ngồi kết già trên hoa sen, có khi tay trái cầm bát thuốc, tay phải cầm hoàn thuốc, nhằm để hiển bày lòng từ bi trừ sạch bệnh khổ cứu độ chúng sanh.

    Thế giới Tịnh Độ phương Đông giống như thế giới Tịnh Độ phương Tây, chúng sanh chỉ cần trì tụng danh hiệu Phật Dược Sư thì không rơi vào 3 đường ác: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, diệt trừ các bệnh khổ, lại có thể trừ 9 thứ hoạnh tử, nhân thế mà trong dân gian tin tưởng rất rộng, còn gọi là “Y Vương Phật”. Mỗi năm vào ngày 30 (29) tháng 9 âm lịch là ngày Thánh đản Phật Dược Sư, các Tự viện đều cử hành pháp hội Tiêu Tai Diên Thọ, thời khóa sáng cử hành nghi chúc thánh, bình thường thì trong thời khóa sáng thêm phần tán hương, ba lần niệm danh hiệu, tụng Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn, xướng kệ khen ngợi, niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 100 lần, lễ bái cầu nguyện. Lạy Phật Thích Ca Mâu Ni 3 lạy, còn lại Phật Dược Sư 12 lạy, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Dược Sư Hải Hội Phật … 3 lạy. Sau đó quy y, có Tự viện còn cử hành bái sám cúng đèn, Phổ Phật, phóng sanh,…

medicine-buddha

    Kinh Dược Sư chép: “Đốt đèn để kéo dài tuổi thọ, bình an, tiêu tai, lánh xa hoạnh tử, không rơi đường tà, tiêu trừ ma chướng, thành tựu trí huệ, cuối cùng vãng sanh về thế giới cực lạc ở phương Đông, khiến cho người thoát khỏi vô minh, mở toang sự ràng buộc đau khổ, tinh thần an định, mở rộng lòng từ giúp đỡ mọi người cuối cùng mau được thanh tịnh viên mãn.

    Thế giới chúng ta ngày nay, đang bị ô nhiễm, tâm thức của chúng sanh cũng huân tập nhiều chủng tử bất thiện pháp. Dovậy mà thiên tai, hạn hán, lũ lụt, động đất, song thần… xảy ra khắp nơi. Con người thì suốt ngày thu nạp vào cơ thể những hóa chất độc  tố, rồi phát ra những căn bệnh nan y… chính vì lòng tham  làm hại đồng loại và môi sinh. Do vậy là người đệ tử Phật, chúng ta cần phải được soi sáng hơn về nhân duyên tương tác, biết nghĩ đến mọi người mọi loài, chế tác ra những pháp dược, trị lành căn bệnh thân, tâm chúng tát cả chúng sanh, để sống an vui hạnh phúc.

Những Bài Viết Liên Quan
305129
Total Visit : 203441