Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"
Nghe Pháp

Ý NGHĨA CHÚ DƯỢC SƯ – Thầy Lệ Trang

https://www.youtube.com/watch?v=o6LBnhDi_50

TỤNG KINH THÁNG 7 – LỄ VU LAN

TỤNG KINH THÁNG 7 – LỄ VU LAN  

Tán Dược Sư

Tán Dược Sư Phật diện rạng ngời như trăng tỏ Lung linh ngàn mặt nhật quang minh Vầng quang tròn bủa khắp mười phương Hỷ xả từ bi đều cụ túc. Mười hai nguyện lớn Giáo chủ Đông Phương Bốn chín đèn soi sáng đàn tràng Bảy bảy đức chơn thường Lễ bái tán dương […]

Tán Hương Xông

TÁN HƯƠNG : Hương xông đảnh báu, Giới định tuệ hương, Giải thoát tri kiến quí khôn lường, Ngào ngạt khắp muôn phương, Thanh tịnh tâm hương, Đệ tử nguyện cúng dường. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát.(3 lần)

Cúng dường – TT. Thích Lệ Trang.

https://www.youtube.com/watch?v=MX7xKHg3J6k

Cúng thí – TT. Thích Lệ Trang.

Kỳ an đầu năm – TT. Thích Lệ Trang.

Ba chướng – TT. Thích Lệ Trang.

Hộ niệm – TT. Thích Lệ Trang.

Thất nạn – TT. Thích Lệ Trang.

1022193
Total Visit : 920505
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=ivgcLzgt393DEd6eq6gw75Fepe0R1VawmacHW9ri5gFK%2FMIUvcuqEYpnRCVUn5PwhQfoTBh%2BdvjBMpjfRKaCnEtcANhrWxw0Gb2YErbp4hxI8TXgTrJgXNpzgH4O0TkdF86qQy0RxiRZYRUXmHLKV7fuGJuVN%2Bf1L41OlTkzSyw%3D&prvtof=%2BtldNy9c5a9dePB4Y%2FmSeP9pTOIfKQEZKCfIe1svyuk%3D&poru=kn7V2ndq892KN4JGNaigw2CSp%2FwrLDDVNkNhhqmTDXMze6dtBK5pW9ePTsEjnQ4UmymNZVI8Xq%2FIFctzz4pByg%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>