Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Nghi lễ Kinh hành.

nghi le kinh hanhThích Thiện Phước

        Nói đơn giản kinh hành chính là đi, nhưng cách đi này có qui củ. Thông thường thì kinh hành chính là chỉ cho trạng thái qua lại ở một nơi nào đó, mục đích đi kinh hành là nhân vì ngồi lâu có thể bị hôn trầm, lúc này nên đứng dậy đi thì có thể trừ bỏ được con ma ngủ và đây cũng chính là phương pháp rèn luyện thân thể. 

   Trong kinh Phật dạy: Người đi kinh hành sẽ được 5 điều tốt đẹp:

 

          1/ Khiến thân nhẹ nhàng. 

          2/ Là phương pháp trị bệnh.

          3/ Ít bệnh.

          4/ Tiêu hóa thức ăn.

          5/ Ý chí kiên định.

       Trong kinh Phật dạy: “Tỳ kheo đi kinh hành không được lắc thân, không được đi mau, không được cuối đầu ngó xuống, phải thu nhiếp các căn, tâm không duyên theo ngoại cảnh”.

nen kinh hanh

 

          Từ qui củ này nên người Trung Quốc có câu là: “Đi như gió, nghĩa là đi một cách thong dong tự tại, không vướng mắc”.

          Đi nhiễu Phật, nhiễu Tháp đây chính là một hình thức đi kinh hành. Trong kinh Đức Phật dạy: Đi kinh hành nhiễu Phật không chỉ trừ được ma ngủ mà còn có công hiệu trị liệu về những bệnh tật trong thân thể và tiêu trừ được nghiệp chướng, được đại phước báu.

          Vì có chánh nhân như thế nên nhiễu Phật là một nghi thức quan trọng trong hàng đệ tử Phật. Vì đi kinh hành buông bỏ hết những sự duyên, trong tâm chỉ có Phật, như thế lâu dần sẽ đạt đến tâm thanh tịnh.

          Trong Bồ tát Bổn Hạnh Kinh chép: “Thuở xưa khi Phật còn tại thế, Đức Phật cùng với A Nan đi vào thành Xá Vệ khất thực. Bấy giờ trong thành có một vị Bà la môn, từ bên ngoài đi lại thấy Phật đi ra khỏi thành, tướng sáng rực rỡ. Khi ấy vị Bà la môn vô cùng vui mừng, nhiễu Phật một vòng rồi đi. Phật mĩm cười và bảo A Nan: Vị Bà la môn này thấy Phật hoan hỉ, đem tâm thanh tịnh nhiễu Phật một vòng, nhờ công đức này mà 25 kiếp sau không đọa ác đạo, ở trên cõi trời, ở chốn nhân gian vui vẻ vô cùng”. Nhiễu Phật chỉ có một vòng mà được công đức như thế.

          Thuở xưa khi Phật Ca Diếp ra đời, tại một khu rừng nọ có một con chim oanh vũ. Một hôm Phật đi khất thực ngang qua khu rừng này, thấy giữa khu rừng xanh bao la bỗng dưng có bóng y vàng trang nghiêm, nên chim vui mừng từ cành cây cao bay đến chỗ Phật và bay vòng quanh theo chiều bên hữu thân Phật 3 vòng, ít lâu sau chim được thoát kiếp, nhờ công đức ấy mà đời đời sanh ra có thân tướng vàng ròng. Ấy là tiền kiếp của Ngài Ca Diếp.

          Đi kinh hành có lợi ích như thế, cho nên sinh hoạt tự viện thiền môn, trong thời khóa hằng ngày đều có nghi thức đi kinh hành.

-◊——————————————————–-◊-

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1069051
Total Visit : 967363