Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Nguồn gốc Như ý trong Phật giáo.

NH YThích Thiện Phước

Như Ý: “Thích Thị Yếu Lãm” chép: “Tiếng Phạn gọi là A Na Luật, đời Tần gọi là Như ý “.

“Chỉ Qui Truyện” chép: “Đó chính là cây gậy móng tay của người xưa vậy. Có khi dùng xương, sừng, tre, gỗ, điêu khắc thành, hình dạng y như móng tay người, cán của gậy móng tay có thể dài hơn 3 thước (tàu), khi phần sau lưng xương sống bị ngứa, tay gãi không tới, nếu dùng gậy móng tay nầy để gãi thì lòng người thoải mái đã ngứa như ý, cho nên gọi là Như ý. Tôi đã từng hỏi Tam tạng dịch kinh làu thông ngôn ngữ Phạn là Đại sư Thanh Chiểu, văn tự học thông huệ là Đại sư Vân Thắng, đều nói rằng: “Sở dĩ chế ra Như ý, bởi vì tiêu biểu cho cái tâm vậy. Cho nên Bồ tát đều cầm nó, giống như hình đóa mây, lại như chữ tâm (心) thuộc về chữ triện ở phương nầy, cho nên nếu cục bộ cho là gậy móng tay thì như ngài Văn Thù cũng cầm, há là để gãi ngứa sao?

Lại nói: “Nay Tăng sĩ giảng kinh vẫn còn cầm giữ là vì ghi chép đại ý lời chú ở phần cán, phòng ngừa khi bị quên, lúc tay cầm văn tự trên cán như đối trước mắt mình, khiến tâm hài lòng như ý, cho nên gọi là như ý. Giống như quan nhơn ở bên ngoài trên tay cầm cái miếng gỗ (thủ bản), phòng hờ khi bị quên nội dung tâu trình lên vua, cho nên gọi là cái hốt”.

nen nhu y

Như vào thời Tề Cao Tổ, ban cho ẩn sĩ Minh Tăng Thiệu, cây như ý bằng gốc tre, Lương Võ Đế ban cho Chiêu Minh Thái Tử cây Như ý bằng Mộc Tê, Thạch Quí Luân, Vương Đôn đều cầm cây Như ý bằng sắt, đây chắc chắn là gậy móng tay. Nhân đây mà bàn thì có hai loại như ý, bởi vì tên gọi thì giống nhau, nhưng ý nghĩa có khác”.

Thiền sư Đạo Trung nói: “Cách làm Như ý lấy hình dạng chữ tâm làm tiêu biểu. Nếu căn cứ vào ý nghĩa gióng chữ Tâm theo lối triện thư ở phương nầy, thì thật không thông với nghĩa ban đầu ở Ấn Độ. Có người nói rằng: Bồ tát Văn Thù vậy mà cũng gãi ngứa sao? Ý nầy cũng không đúng. Ngay cả Đức Thế Tôn còn có biểu hiện tật bệnh, tiện lợi, thọ sắc thân năm uẩn như phàm phu, thì làm sao mà không có ngứa. Tôi trộm cho rằng: Những khí vật mà chư Phật bồ tát cầm, đều biểu đạt một sự tượng trưng, bởi vì khi nói pháp đến chỗ nghi ngờ của người, chư Phật Bồ Tát hay giải bày khiến cho họ thông hiểu được, giống như gậy móng tay gãi trúng vào ngứa chỗ ngứa thì khoái chí vậy. Cho nên cầm trên tay là để tiêu biểu tượng trưng. Nếu như chúng ta xét theo đây mà giải thích thì Bồ tát Văn Thù cầm cây như ý trên tay thì có ngại gì chứ”.

“Nghĩa Sở Lục Thiếp” chép: “Tịnh Danh Nghĩa Sao” chép rằng: La Hán Ngưu Ti lúc thuyết pháp do vì miệng có dị tật, vì sợ đại chúng xem thường mắc tội, nên Long vương hiện ra lấy bàn tay che miệng Ngài lại, nhân thế mà làm Như ý giống như móng của con rồng”.

◊-◊———————————————————◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1069013
Total Visit : 967325