Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Phật Ca Diếp

PHẬT CA DIẾP

Phat Ca Diep

Phật Ca Diếp vị Thế Tôn thứ ba trong hiền kiếp.

Kệ chép:    

                   Tất cả chúng sanh tánh thanh tịnh

                   Vốn không sanh nên chẳng thể diệt

                   Ngay thân tâm nầy là huyễn sanh

                   Trong cảnh huyễn hóa không tội phước.

Kinh Trường A Hàm chép: “Lúc người thọ 2 vạn tuổi, đức Phật này thị hiện ra đời, thuộc dòng Bà La Môn, họ Ca Diếp, cha tên là Phạm Đức, mẹ tên Tài Chủ, ở thành Ba La Nại, ngồi dưới cội cây Ni Câu Luật, thuyết pháp một hội, độ 2 vạn người, thần túc có hai :

                   1/ Đề Xá.

                   2/ Bà La Bà.

Thị giả là Thiện Hữu Tử Tập Quân”.

Theo “Thiền Uyển Kế Đăng Lục”

Thích Thiện Phước dịch

———————————————————————————

Những Bài Viết Liên Quan
1022228
Total Visit : 920540
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=ZkPCzco8zYhWmBzDoQE4mJMlQ6G%2B0DZugwEfXxGcrnARGuiaBLX4V3GOoqQqpzje75RhoevxWemCc7LBccUoUqZL3IrBmQ%2F4rYMICGhEwTmUuWhpu2bnDlJWcceB1ABCt5DJHpBcoKj81Negw%2Fl3%2FMVt9yZVA%2FU%2Fa8M8w3lWLzo%3D&prvtof=Kx1%2FSdeNLzGRyCj9sHkOFvBH%2B0JQot5leyOjIZlggSA%3D&poru=WYUtPg9aDOX9wdB8X4qo4KYrRREzC3qXfPnlCluY%2FKXsKTSoiBLgL9xPz9HQQWsRq81HgbP29MM%2FOBkWtEbM5A%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>