Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni

PHẬT CÂU NA HÀM MÂU NI

Phat Cau Na Ham Mau Ni

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni vị Thế Tôn thứ hai trong hiền kiếp.

Kệ chép:   

 

                   Không nhìn thấy thân biết là Phật 

                   Nếu thật hay biết không phải Phật

                   Người trí biết được tội tánh không

                   Thản nhiên không sợ gì sanh tử.

Kinh Trường A Hàm chép: “Lúc người thọ 3 vạn tuổi, đức Phật này thị hiện ra đời, thuộc dòng Bà La Môn, họ Ca Diếp, cha tên là Đại Đức, mẹ tên là Thiện Thắng, ở thành Thanh Tịnh, ngồi dưới cội cây Ô Tạm Bà La Môn, thuyết pháp một hội, độ 3 vạn người, thần túc có hai:

1/ Thơ Bàn Na.

2/ Uất Đa Lâu.

Thị giả tên là An Đào Tử Đạo Sư”.

Theo “Thiền Uyển Kế Đăng Lục”

Thích Thiện Phước dịch

———————————————————————————————-

 

Những Bài Viết Liên Quan
1022220
Total Visit : 920532
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=8Wc9nS2LV8nfGTU5ttHHRutskLUzKIDt2bZC7%2FvSRvvmjakJ2Bv3XdjMXHJ3ULYFRXjZqo28HbYVeIckc2U0uFv1b34wEtNfI%2FnYXrPPaSSLUdaIU1PYsn1FDdiaI7c5NAOVFTPwzMfwsDU7vFJ%2FK28I9o6XSepU8ke72lY9NWs%3D&prvtof=gtt4IOEIrH%2FaA8chMFWcldPT42hXpKPwpGOTqgKvq8k%3D&poru=98Dc5q3p6igIMWnv8NxLYq1vE3Sm%2BFa6b4E4nPQRtOkqzJbVdd%2BEtyeaQJu2eVRVRPXnRMorLLWSKy95QlKLFg%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>