Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023
Giai Thoại Thiền

Ở đây không có nô tỳ.

Thiền sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ tham yết với Thiền sư Thạch Đầu Hi Thiên, hỏi: “Nếu như lìa định học và huệ học, Hòa thượng dùng pháp gì để khai thị thiền đạo cho người?”.

Âm thanh của một bàn tay.

Kennin là Mokurai, Im Lặng Sấm Sét, Mokurai có một chú bé hầu cận tên là Toyo. Toyo chỉ mới mười hai tuổi. Toyo thấy những đệ tử khác mỗi sáng và chiều vào phòng Thầy để thụ giáo tham thiền.

Đạo nhơn lanh lợi.

Có một vị Tăng đến am của Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện, Nam Tuyền nói: “Ta cần phải đi lên núi, không có thời gian nói nhãm với ngươi, đến thời phải tự ngươi làm cơm, nhưng không được quên đem phần cho ta”.

Được viên kim cương trong con đường lầy.

Một hôm Gudo đang trên con đường đến Edo, trung tâm văn hóa và chính trị của một thủ phủ, Gudo đến một làng nhỏ tên là Takenaka. Trời chiều và mưa rơi nặng hạt, Gudo bị ướt như chuột lột.

Lật úp Thuyền Sanh tử.

Có vị học Tăng tham bái Thiền sư Tuyết Phong, Thiền sư Tuyết Phong hỏi: “Ngươi từ đâu đến?”.

Học Tăng đáp: “Con từ bên Thiền sư Phú Thuyền (1) đến đây”.

Sắc tức là không

Có học Tăng thỉnh vấn Thiền sư Triệu Châu: “Sắc tức là không, không tức là sắc, lý này giải thích như thế nào?”

Tìm lửa trong lò.

Nhận biết Phật pháp phải xem thời tiết nhân duyên, thời cơ đến thì có thể từ chỗ mê được ngộ, từ quên được nhớ, đến đây mới biết đồ vật của tự mình không từ người khác mang lại.

Vấn đề cái bánh.

Có một học Tăng thời thường nghiên cứu Duy Thức Luận, có lần đi tham yết Thiền sư Đạo Minh ở Mục Châu. Trên bàn Thiền sư có dọn sẳn một mâm điểm tâm.

Không thẹn làm Thị giả.

Đến giờ ăn cơm, Thiền sư Thạch Thê đứng ở trước thiền đường, trông thấy Thị giả cầm cái bát đi đến trai đường, Ngài liền bảo Thị giả dừng lại hỏi: “Ngươi đi đâu?”.

Bảo châu vô thượng.

Một hôm, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni cầm một trái châu tùy theo cảnh mà biến màu đưa cho các Thiên Vương ở năm phương xem và Ngài hỏi: “Trái châu này có màu gì?”

306287
Total Visit : 204599