Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Quải dép về Tây.

Quai-depThích Thiện Phước

Thiền sư Bồ Đề Đạt Ma Đa La triều Lương, là Thái tử thứ 3 của Vương quốc Nam Thiên Trúc, xuất gia từ bé, sớm theo ý thầy, ngay nơi lời nói mà ngộ đạo, xiễn hoá xứ Nam Thiên, làm Phật sự lớn. Khi ấy, ngài quán thấy chúng sanh đất Hán có căn tánh Đại Thừa, bèn sai hai người đệ tử là Phật Đà và Da Xá qua đất Tần nói giáo pháp đốn ngộ. Các đại đức trong nước Tần vừa nghe liền hồ nghi, đều không có tin nhận, vì thế mà hai sư bị đuổi ra ở chùa Đông Lâm – Lô Sơn.

Lúc đó, Pháp sư Viễn Công hỏi rằng:

- Các Đại đức đem giáo pháp gì đến mà bị đuổi ra vậy?

Thế là hai vị Bà La Môn duỗi tay, bảo Viễn Công rằng:

- Bàn tay làm nắm tay, nắm tay làm bàn tay,việc đó có mau không? Viễn Công đáp:

- Rất mau!

Hai Bà la môn nói:

- Việc này chưa phải là mau. Phiền não tức Bồ đề, đó mới gọi là mau.

Hinh-To-Dat-Ma

Viễn Công thâm đạt ý chỉ, mới biết Bồ Đề và phiền não vốn không khác. Liền hỏi:

- Pháp này ở nước kia được học từ ai?

Hai vị Bà la môn đáp:

- Học từ thầy tôi là Đạt Ma Đa La đấy!

Khi Viễn Công đã tin sâu, hai sư liền dịch bộ kinh Thiền Môn một quyển, nói đầy đủ rõ ràng về Thiền pháp của Tiểu và Đại Thừa. Người truyền pháp ở Tây Vực cũng được nêu dẫn ở lời tựa của “Thiền kinh”. Hai vị Bà La Môn dịch kinh xong, cùng diệt độ một ngày, an táng tại Lô Sơn Tháp miếu ngày nay hãy còn thấy.

To-Dat-Ma

Đạt Ma Đa La nghe tin hai người đệ tử đi hoằng hoá ở đất Hán không được người tin nhận, bèn vượt biển mà đến triều đình nhà Lương. Lương Võ Đế ra tận ngoài thành để cung đón, mời lên điện đường hỏi rằng:

- Hòa thượng từ nước kia sang, đã đem giáo pháp gì đến để hoằng hoá chúng sanh?

Đạt Ma đại sư đáp:

- Ta không hề đem một chữ Giáo nào đến cả.

Vua lại hỏi:

- Trẩm xây chùa giúp người đi tu, chép kinh và đúc tượng, việc ấy có công đức gì?

Đại sư đáp:

- Không công đức gì cả. Đây chính là các điều thiện hữu vi, không phải công đức thật.

Võ Đế vì căn khí phàm tình không hiểu, nên sư bèn từ giã ra khỏi nước. Trông về phương Bắc, thấy có căn khí Đại Thừa nên Đại sư đi đến triều Ngụy, ngụ ở Tung Sơn, tiếp dẫn chúng sanh sáu năm. Người học tụ đến như mây tuôn mưa đổ, đông như lúa mè tre sậy, nhưng chỉ có Huệ Khả Đại sư là nắm được phần tủy của ngài.

Hinh-Quai-dep-297x530

Lúc bấy giờ, tại Ngụy có Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi và Luật sư Quang Thống tẩm độc trong thức ăn rồi mang đến thết đãi Đại sư. Đại sư ăn xong, bảo đem chậu đến và mửa ra một thăng rắn. Lại lần khác thết đãi ăn đồ tẩm độc, sư ăn xong, ngồi trên tảng đá to, chất độc thấm ra làm nứt cả tảng đá. Trước sau sáu lần đánh thuốc độc. Đại sư bảo các đệ tử:

- Ta đến đây vốn là để truyền pháp, nay đã có được người truyền thừa (Huệ Khả) thì ở lâu nào có ích gì?

 Thế là Đại sư truyền lại một chiếc cà sa để làm tin và nói với Huệ Khả rằng:

- Ta nhân việc truyền pháp mà bị ngộ độc, ngươi cũng không tránh khỏi nạn nầy, pháp ta truyền đến đời thứ sáu, người được truyền pháp mạng như tơ treo.

Nói xong, sư liền nhân ngộ độc mà qua đời. Ngày thường, sư hay tự nói:

- Ta tuy năm nay 150 tuổi, thật cũng chẳng biết là mấy tuổi nữa.

Đại sư nói:

- Ở nước Đường, có ba người được pháp ta: Một người được tủy ta, một người được xương ta. Được tủy ta là Huệ Khả, được xương ta là Đạo Dục, được thịt ta là Ni Tổng Trì”. Sau khi sư thiên hoá được an táng tại núi Hùng Nhĩ, đất Lạc Châu (nay là Hà Nam, huyện Lạc Dương).

2121476899469866722-421

Lúc ấy, Tống Vân nước Ngụy đi sứ gặp Đại sư ở ngọn Thông Lãnh, tay xách một chiếc giày.

Tống Vân hỏi:

- Đại sư đi đâu?

 Đáp:

- Ta trở về bổn quốc. Quốc Vương của ngươi hôm nay qua đời.

 Tống Vân liền ghi chép việc đó. Tống Vân lại hỏi:

- Đại sư nay ra đi, Phật pháp phó chúc cho ai?

 Đáp:

- Sau khi ta ra đi 40 năm, có một ông tăng người Hán, chính là người nối pháp vậy.

0

 Thế là Tống Vân trở về triều, vua cũ quả nhiên đã băng hà, vua mới vừa lên ngôi.

Tống Vân bảo các triều thần rằng:

- Đại sư tay cầm một chiếc giày đi về nước Tây Vực.

Ngài nói:

- Vua nước ông hôm nay mất.

Thật đúng như điều Đại sư đã nói, thế nhưng các triều thần đều chẳng tin, bèn cho đào mộ của Đại sư, quả nhiên chỉ còn một chiếc giày.

Tiêu Lương Võ Đế tạo văn bia. Đệ tử có Bát Nhã Mật Đa La ở Tây Quốc, riêng ba người đệ tử ở nước Đường là các vị Đạo Dục, Ni Tổng Trì… thì chỉ có Huệ Khả là người thừa y đắc pháp.

◊-◊———————————————————◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1069058
Total Visit : 967370