Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Rộn ràng không khí chuẩn bị tuần lễ Phật đản 2023

TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ

 

     Tháng tư âm lịch, hoa sen bắt đầu toả hương thơm trên khắp mọi miền đất Việt, và cũng là lúc người Phật tử khắp nơi trên thế giới, hân hoan đón chào ngày đản sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một con người lịch sử, một bậc giác ngộ vẹn toàn. Ngài chứng minh tiềm năng vô biên trong đời sống nội tâm, và đã xây dựng một niềm tin mãnh liệt cho con người: “Này các tỳ kheo hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa với chính mình…Ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.”

     Đức Phật đến với quê hương  Việt Nam ta hơn 2000 năm lịch sử, chân lý của Phật đã đi vào lời dạy của bà, lời ru của mẹ,  lời khuyên của chị, đi vào giấc mơ của tuổi thơ hồn nhiên với hình tượng ông Bụt, Ông Tiên thần thông biến hoá, nhân từ hiền hậu và luôn luôn ở bên cạnh người khi gặp hoạn nạn bất an… chính những lời nói hình tượng ấy đã ươm mầm đức tính tốt đẹp cho mỗi nhân cách từ thuờ ấu thơ cho đến lúc trưởng thành…

     Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, ngài đem ánh sáng từ bi đến cho muôn loài, xua tan màn vô minh đen tối, trao gởi bức thông điệp giải thoát an vui, của một con người giữa loài người, chư thiên và tất cả chúng sanh. Từ đấy đến nay đã 2567 năm, như trong kinh Tăng Nhất A Hàm đã tán thán:

Một chúng sanh duy nhất

Một con người phi thường

Xuất hiện trong thế gian nầy

Vì lợi ích cho phần đông

Vì hạnh phúc cho phần đông

Vì lòng bi mẫn

Vì sự tốt đẹp

Vì lợi ích hạnh phúc của chư thiên và nhân loại

 

Nha mân mùa Phật đản 2567/2023.

Thích Thiện Phước.

 z4390980243274_c3366f759f0ebace562f424c74adcfac z4390980240682_0ef802a01b714d949a8da380c9d87cbf z4390980249921_72a2db37d5c2676cf9d2c5b1132024c4 sya z4390980448527_8df3eb7959896b12743d590a62820651 z4390980237479_5d62855e437191409b9bd88f6586d54d z4390980237483_3b4201ba7d9081ac4aa011914b3fbfb9 z4390980239101_874e8652a59dc8623f3ad5f245e4ecd0 z4390980239344_5ca28dc6ef1d5b603f5f70d6a45c7c64 z4390980239111_82a3bb73cd7bb3999387540071f855f5 z4390980240405_07945730259cffd2465e18cf6a18a533 z4390980240594_c38ff915f2ddc55ad16db1eb8b64247b z4390980240682_0ef802a01b714d949a8da380c9d87cbf z4390980241322_465805a91875509ced012410128bbc40 z4390980241497_1baf579983c82609988bfbf0ef69c2b9 z4390980241572_f79aafa3a8e3b757f8082e03a62e8c0a z4390980242121_f0e46a86bdb6ec61ac992e41dfe6d09f z4390980242273_f6875e18efa8c374f056d0dfafa8e5a4 z4390980242277_a381c5c6007949f66b57227e2ba1d529 z4390980242342_704a5044fba32f896ed5c273910a5a97 z4390980242631_2d3aaae48cddc9742bdd1ba7dfb5dbc9 z4390980243274_c3366f759f0ebace562f424c74adcfac z4390980243344_14a0ed2f537dff8c119a517c836a0b72 z4390980243709_1127e3e2757177efe923c8d02c02ca17 z4390980243854_6b698aa20b7f55856f0d4ddf7fbf5602 z4390980243937_08c6de2f779c54f87150d39fe7317cd4 z4390980244200_e2704bdad608ea86ee09e8eaa515a065 z4390980244630_ad6a2ac1c93f8931be26c432e0f947b9 z4390980244789_de72af80f831fee88dc387fbbfa18b68 z4390980244794_2dc2d24ca1eced282d01aae0d3480794 z4390980245164_d1ab0db48b8f4139175e35af90d7b996 z4390980245167_e03a995943808d7525de09e85254e60a z4390980245735_52e8bed874c6b55d79a7564ca28a5d2d z4390980245803_498620acda250303d5f1d5df6d6a2d0c z4390980246008_8aafc030ca874a7d8ee1c90fc18555bc z4390980246083_86bbceab9f4c3df68aae58f16d1c3333 z4390980246089_c550333810cbaf00d4c35094212cd391 z4390980247297_ba64617dd33a3c96eec5bd316f70d210 z4390980248219_13ef863cd63c5bfde0587bb9b0cf12ea z4390980248223_da2f5589423e29d7e82f5a7ee32a5966 z4390980248401_2bbe8c9a953e57ed0f39b750c330ab36 z4390980248498_d5bc6bfac73d95a813933237ed88c473 z4390980249015_910e7d7d4e76b52b4c7ffcd0d78644aa z4390980249925_0201182398922c38040ef6b1c11fffe9 z4390980249921_72a2db37d5c2676cf9d2c5b1132024c4 z4390980445057_3013507e725fb5b4baca7a61cf725311 z4390980444532_68e27f0d73f2ed73038d7adef4d203a9 z4390980443845_ce0db7be578e7bc3415efcb725916d48 z4390980251041_82d20c39393e51a9f683750917ffdd15 z4390980250409_3b2b9e8b8f75b319bd696463b3c262b8 z4390980445252_8768d9bf8a26db1b55b2593583184779 z4390980445705_41d73a0a1e3af13e5e443d4668244b29 z4390980445708_077270a78c4c749965e43726692cfb6b z4390980446122_75a28406eae4e2f4c97d691f99f17be8 z4390980446467_3de39813441ef075370f636c94edea96 z4390980448527_8df3eb7959896b12743d590a62820651 z4390980448520_d0c2859068730cbbc8d340ffbaa1766c z4390980447038_ad7fc8a01446e88bb4e222abfb0fbd1d z4390980447029_75fcd0448120a2d8792d435eeff8c513 z4390980446727_70c0734808565b6d7490dcc7dfe7785b z4390980448849_cf87cf9730d2f27f0b19e9d7eb2c8412 z4390980449506_169a148a6c4b108ad1fac22630f81e8c z4390980449606_fd521ed910eefc5380f09d9fb7fc8472 z4390980449932_99e0223385f45469ddef565f758a4da4 z4390980450388_5e1e372ac3789ddd2a16b5e912d81d9a z4390980451060_a56956a4fb6a167e5afd6af379f8c3d4 z4390980450969_39753e5eb3b1df8d17f1021eaaa9edaa z4390980450741_903a56177b41ddc5cd692fc048b8051e z4390980450640_b6a6696752accf6af8c67d75d5357d69 z4390980450473_d814ab89d69300c1c559228a9b02be59 z4390980451068_675f786a068cce91362087c61f2b7452 z4390980451173_a156c51c31834fba5d664e22193d8502 z4390980451271_7da97f512dbafa86c6161f0437789c8c z4390980451935_c2a8db7e3bffa929644e381f1b9c5bc4 z4390980452262_2f74f5d23fd30be5c02b98723e40ba4b z4390980453068_6b662ce70edad4d0e467b50737280a5a z4390980452816_990a5d2a8a8f1402559fd15eb994d649 z4390980452830_77cbbdd631921cfd64f1acd998204eb0 z4390980452359_a280fa31c116e20381a92bde884d8889 z4390980452353_4892dd70c49942e52125098e111aa6b9 z4390980453948_78bfc7b6ad5ed9f80fa19013f8116545 z4390980454513_2c21cf72038110625c245f6851ad890e z4390980724518_2f272b74462707e8ede3e61cc2e13e08 z4390980725001_a6426c843da43ccfeedd73055ec7ebe5 z4390980725840_a62f4431304f9494414cbb4e7cf9c132 z4390980726865_874e8652a59dc8623f3ad5f245e4ecd0 z4390980728220_4fd00dc089ca1dee14cd61d15f3f2aa7 z4390980728531_b895dc437a9cbc438fe0321ee1a7d886 z4390982582802_76e1a7118d04a7df5a15faf94c7037bf

Những Bài Viết Liên Quan
306311
Total Visit : 204623