Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Sanh tử do hắn

sanhThích Thiện Phước

Thiền sư Bảo Phúc đời Đường lúc sắp viên tịch, nói với đại chúng rằng: “Thời gian gần đây khí lực của ta cứ gián đoạn, dường như sắp hết hạn ở cõi đời này rồi”.

Các đệ tử sau khi nghe xong đều phân vân an ủi: “Pháp thể Sư phụ rất là kiện khang, các đệ tử còn cần đến sự chỉ dạy của Sư phụ, mong Sư phụ thường trụ ở thế gian thuyết pháp cho chúng sanh nghe”. Các loại ngôn từ bất nhất như thế.

Trong đó có một vị đệ tử nói: “Thời hạn nếu đã đến lúc, thì Thiền sư đi là tốt hay là ở lại là tốt?”.

Thiền sư Bảo Phúc rất an tường hỏi: “Còn ngươi nói thế nào mới tốt?”.

Đệ tử này đáp rõ ràng rằng: “Sống cũng tốt, chết cũng tốt, tất cả đều tùy duyên, mặc để cho hắn đi là tốt rồi”.

Thiền sư cười ha ha rằng: “Những lời sắp nói chỉ ở trong tâm ta, vậy mà không biết bị ngươi nghe lén hồi nào?”.

Nói xong Thiền sư duỗi hai chân mà viên tịch.

images (8)

 

      Sống khôn chết dại là chuyện thường tình của phàm phu, không sanh không diệt là cảnh giới diệu ngộ của Thiền giả.

       Thiền đạo là không lìa sanh tử mà là vượt qua sanh tử, người ngộ đạo đem phương thức của họ đến để hiện bày kết quả ngộ đạo của họ. Cho nên đang lúc đối mặt với sanh tử, đa phần người thường khó mà tự tại liễu thoát.

      Chúng ta cũng có một thiền ngộ, chơn tâm sáng suốt mầu nhiệm, nhưng chỉ vì quá cam lòng ở địa vị bình phàm thôi.

————————————♦♦♦♦♦♦♦———————————–

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
305143
Total Visit : 203455