Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

SEN ĐẦU HẠ

SEN ĐẦU HẠ
 
             Đất thiền cư mảy trần không vướng bận,
             Trời thong dong nhẹ gót lối đi về,
             Hoa cỏ đơn sơ hồn thanh thản,
             Từng đóa sen hồng thơm ngát chốn không môn,
             Nghe tiếng lá rơi bừng ý đạo,
             Nhìn giọt mưa chiều sạch hết âu lo…
             Những hình ảnh Hòa Thượng Trụ Trì về thăm chốn Tổ.
             #ThichThienPhuoc
z4468210201270_48aa68a20f2bbf307bf1f764f57f8caa z4468190987473_0b817ed0ba32fa97d0f3fb1043c33b36 z4468191651707_6a6b7b9e3652d3b5c9be53454d098339 z4468191881729_5cc394aff7ac2d8c1ed8af0288a2c4f8 z4468193860995_2f95fc2882480a43f35c22884a696304 z4468193391424_30fc1e50d1007e03fbe88fbe550679a5 z4468193246041_49f0f339ea46737e7b32ab51e8e31168 z4468192924708_5f719d023578e62fa7801f1847dcaf72 z4468192072775_643bba079083bbacd13f1d6849ababc1 z4468209988764_624541e843fdd48df675dbb7edb81d74 z4468209991079_44856aa87dea0b097971a8a3ee96d7d9 z4468210002126_8dbf44062735f78d9f203d0badd931a0 z4468210005843_8f9a92bd83454e5fc3e31fd5e33cf1b7 z4468210011743_43b1826abae6c60af58df71ac5bf6b84 z4468210050672_8ac5f83fa91c2ce1ddc2a0bc1c99576d z4468210034399_3fbcfc59891d94d62eaddbaafa781e9b z4468210020298_31980fb80dcf57f58ce1b7dc82b4a65e z4468210029527_85c7a546f78452fd91643277d75f528d z4468210038030_57ae46100e3cbc6fb095b6aeaf5225c2 z4468210079040_cdd4030619d65fa9996fc971e97c588d z4468210081125_7c816dca75b961ff5775544d9212b579 z4468210070512_dc91d398c2c38458038cee76179dfbfb z4468210062698_64e1966da3e25b2dfd33b7aa24cde4d1 z4468210058178_2f411786098ec73df18e3d3229d53b9e z4468210083642_e85449d3561d2e5ecab382f34d116b51 z4468210093548_9ac1fc709f6aa2e29b73d3e72cfb247e z4468210098229_aa331f6396ac9ac73c7d232fd84f9cac z4468210098325_4691dca9a4e228564e443234cce2b290 z4468210106164_8bf7386abc9878891e0d16fd830e404b z4468210126704_0bbcfbc07e3bc6b849bbbe0e7d2c6527 z4468210122412_38d10571c1acd345c2833e8ba03057cb z4468210121634_eb7e732595a29fbcf182ace10908f9fd z4468210116995_98ef66ed53cd5887df76759872eca037 z4468210109728_8ec9d5f02ae76725fe3bc34cdd4044cc z4468210136482_0b0f1b639cb85170b6d057fe63373c3b z4468210140272_efdd94f3e6a9933194facdedbd2de265 z4468210141828_536ef8e185f87566762deb5224a6bab6 z4468210146974_f6ce17f815c55d19c6a9b70711036f24 z4468210148648_3487f808866b69a480a141c7b0c8e6b8 z4468210184775_30d289f97a8d422eaa50b0c68b4e20af z4468210169418_fe044b0b05bd64b83838d460521274ee z4468210169273_6ce33e9c70b6c90978eddd48aad31eeb z4468210159231_9db5dab7be80da6b5e4794244e891867 z4468210156575_76434d982cb32e67dd1413540030d7e4 z4468210212089_ee80de36ee80696a60f6c767293b2321 z4468210212924_c39c5bcde42a6a610ecdcc8379078ad0 z4468210221571_913fdb1d98ef7749955d05b01ec3f404 z4468210199096_fe1624d925c8ff3df78c79d9f5f8a54f

◊◊————————————————◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
306296
Total Visit : 204608