Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Thích Thị Yếu Lãm.

Thich thi yeu lamThích Thiện Phước

 

Công đức chủ Tiên Lâm Trụ Sơn Đàn Chủ, kẻ đại ngu làm chức quan: Tuyên Đức Lang, Thủ Thượng Thư Đồn Điền Viên Ngoại Lang, Thượng Khinh Xa Đô Úy, tên là Thôi Dục Lâm soạn.

Đức Phật của chúng ta thuở xưa, ba thân tốt đẹp, bốn trí viên thành, không Nê Hoàn mà tự chứng, vận dụng trí tuệ phương tiện thù thắng để độ người, mở rộng muôn pháp, chỉ rõ bến bờ chơn thật, dẫn dắt quần sanh.

Biết rằng căn vốn rỗng không, lập ra cửa tam muội, tướng tốt đầy đủ trang nghiêm, tột hết kiến chấp hữu vi, trở về pháp vô sanh nhẫn, Tông hội biển giác, đồ chúng đông vầy.

Kịp đến, sau khi Phật Niết Bàn, kết tập lời vàng, Kinh Luận do chư Tổ thuật lại, lấy giáo pháp để xiển dương, lẽ ấy rất là to lớn, hàm thọ vô cùng mà không thể hạn lượng đó là tiểu vậy, nhỏ nhiệm mà không sót, nhìn hoài mà không thấy, trải qua vô lượng kiếp mà không thể hoại.

Cuối cùng, ý thức ở bên trong không có lầm đầu mối, nếu rong ruỗi tìm cầu sẽ không chu toàn, nhưng khi khai hiểu rộng rãi, thì chẳng có điều cao siêu nào mà không thấu suốt, từ lối tắt mà làm chỗ y cứ.

THICH THI

Vì vậy, bộ Yếu Lãm nầy do đó mà đạt đến chỗ cao tột. Chẳng cần vượt Tây Lưu mà biết gốc ngọn của Ngũ Thiên Trúc; Không cần dạo khắp Pháp Tạng mà rõ được tiết chế của muôn hạnh. Hết vọng động thì tùy dạng mà lập ra khuôn phép, tu tập biết lối mà không mê. Bao quát cả những điều trước tác, tuyên nói chơn đế để chứng nghiệm, phẩm bậc rõ ràng, xem khắp cả hai quyển thượng hạ thì giống như vầng thái dương lên cao, muôn cảnh đều rõ ràng.

Cho nên mới nói: “Chơn như không tại câu nghĩa”. Hơn nữa tất cả pháp đều không ngăn ngại trong hình tướng, chẳng học thì không biết, phải học mới biết.

Ngày nay, cách thời Phật đã xa, chuyện “lông rùa sừng thỏ” hầu như sai khác. Tuy học hiểu biết như thế, nhưng không thực hành đầy đủ. Nếu chưa giác ngộ được thì sở học coi như vẫn còn xa vậy. Nhân địa quả vị, thuộc ở nơi công.

Ngài Đạo Thành đại sư, kiến giải dồi dào, lưu tâm đến việc thí pháp, nương oai lực Phật, biên chép sách nầy, đáng gọi là người trí, ai bảo rằng không nhạy bén.

Lúc nầy, nhằm tiết cuối Thu ngày 16 tháng 9, năm Thiên Hi thứ tư (1018) Hoàng triều Đại Tống.

Nay xin mạo muội nêu ra lời tựa như thế.

◊-◊————————————————————-◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1069033
Total Visit : 967345