Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"
Dịch Thuật

Tổ 19 Thiền tông Ấn Độ – Ca Ma La Đa.

Tổ thứ 19, Cưu Ma La Đa, người nước Đại Nguyệt Thị, con của Bà La Môn, thuở xưa làm Đại Tự Tại Thiên nhơn. Nhân thấy Bồ tát Anh Lạc bỗng dưng khởi tâm ái nên đọa sanh ở cõi trời Đao Lợi,

Tổ 18 Thiền tông Ấn Độ – Già Da Đa Xá

Tổ thứ 18, Già Da Đa Xá, người nước Ma Đề, họ Uất Đầu Lam, cha tên Thiên Cái, mẹ tên Phương Thánh. Từng mộng thấy một đại thần

Tổ 16 Thiền tông Ấn Độ – La Hầu La Đa

Tổ thứ 16, La Hầu La Đa, người nước Ca Tỳ La, đi hoằng hóa đến thành Thất La Phiệt, có sông Kim Hà, mùi vị ngon ngọt khác thường. Lúc Tăng Già Nan Đề an tọa nhập định.

Phật Thích Ca Mâu Ni

Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Thế Tôn thứ 4 trong hiền kiếp, giáng sinh trong hoàng tộc Sát Lợi, phóng ra ánh sáng lớn, mặt đất vọt lên đóa sen vàng, bước đi bảy bước, tay chỉ trên trờI

Phật Ca Diếp

Phật Ca Diếp vị Thế Tôn thứ ba trong hiền kiếp.

Kệ chép:

Tất cả chúng sanh tánh thanh tịnh

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni vị Thế Tôn thứ hai trong hiền kiếp.

Kệ chép:

Không nhìn thấy thân biết là Phật

1022213
Total Visit : 920525
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=I9%2FmktEuqJRKjjriv0uS2EXle%2BqpWtlQYqvWI3m3G8M4NsSp99cT5ChFKxiqGLRnplbyVudAXBVmO3sACV1sEZyFsX1iORCUjctCbrpd0CkqQyBVbRT8tnZsIMmk91dymZ%2FxfONwnNV%2FinRcrNnKT07YhEP8oyq4R3Ii8XvI7Dc%3D&prvtof=tqeLWRoMLhKjS6yejAkUYaTM2uDf089l16exgS04HAE%3D&poru=VNYe%2Bpo0wH3iXOlSBjChXV5f9mQo83Pkk3kcI0qdOU8svJcbT63wTYrjhj3AUs3fo2HvF12G7PiGmQvO4rxv2Q%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>