Thứ 5, ngày 02 tháng 12 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG HỒNG ĐẠO

edf

sư cụ Ngộ Đạo

       Hòa thượng tổ sư đời thứ tư chùa Hội Phước thuộc dòng thiền Lâm tế thứ 39, pháp húy Ngộ Đạo tự Hồng Đạo hiệu Chơn Tâm, thế danh Nguyễn Văn Phụng, sanh giờ Dần ngày 13 tháng 1 năm 1898 (Mậu Tuất). Phụ thân tên Nguyễn Văn Vinh, mẫu tên Nguyễn Thị Thìn, là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Đạt Thới Chánh Thành. Dòng tộc nhiều đời sống tại làng Nha Mân, tổng An Thới tỉnh Sa Đéc.

       Thuở nhỏ tinh cần ham học, nên Pháp văn lưu loát. Sau giác ngộ cõi trần là giả tạm hư vô nên đầu cơ với tổ Vạn An, nghiên tầm Phật điển.

       Từ đó, cổ ngữ làu thông, phong tư khác lạ, tiết tháo u nhàn, tánh tình cương trực. Biển học uyên thâm, núi trí cao vợi, giúp nghèo khó, thương kẻ cơ hàn, hòa quang tiếp vật, đến ở tùy duyên. Thường ghi chép sách vở văn thư giúp Tổ, cho nên trong thiền lâm thời bấy giờ gọi ngài là Ong ký.

       Thường ngày sống đạm bạc, mặc vải thô sơ, các bậc cao Tăng tôn trọng, đồng tham pháp yếu, đạo tục kính ngưỡng, cùng đến quy y. Kẻ nghe tên luôn khen ngợi, người thấy tướng thảy tôn thờ. Vâng lời huấn thị của đức Tổ bổn sư, từ chùa Vạn An Cái Xếp, dời về trụ trì ngôi tổ đình Hội Phước Nha Mân, từ năm 1940 đến 1949.

       Năm 1942 hòa thượng được sự yểm trợ của thiền sư Chánh Thành, trùng tu lại ngôi già lam Hội Phước lần thứ 3, đồng thời cũng mở mang thêm vườn cảnh, giáp ranh liền mí với đất Vạn An, với sự phát tâm hỉ cúng của ông bà Phủ Tánh.

       Ngài chính là bổn sư thế độ của hòa thượng Chơn Như khai sơn chùa Định Thành, trong thời gian chống Tây, giặc biết ngài làu thông tiếng Pháp, nên ép làm những việc trái với lòng từ của người con Phật, không có lợi cho đất nước nhân dân và đồng bào Phật tử cùng đạo Pháp tại quê nhà, nên Ngài bàn giao chùa lại cho Ban hộ tự, và lên Gia Định Sài Gòn cư trú tại chùa Định Thành, mở lớp gia giáo, giảng dạy kinh luật cho Tăng chúng, góp sức đào tạo nhân tài, các bậc cao Tăng thời bấy giờ thương xuyên tới lui tham vấn.

       Ngài thật là bậc đã làm xong bổn phần sự, lộ bày vô vị chân nhân, mở toang bản lai diện mục.

       Rồi đến lúc ủy thác cơ duyên, một hôm ngài gọi hòa thượng Nhật Thiện ân cần phó chúc mạng mạch Lâm Tế Hội Phước tông phong, gởi gấm chốn Tổ Nha mân, an nhiên thâu pháp thị tịch.  Lúc ấy nhằm ngày 19 tháng 7, bốn chúng thương tiếc phụng tống nhục thân trà tỳ tại An Dưỡng Địa, thu nhặt linh cốt tôn thờ tại tháp Phổ Đồng chùa Huệ Nghiêm nay là Luật viện huyện Bình Tân.

Hồng ân một thuở ngất trời

Đạo mầu phó chúc đời đời noi gương

Chơn tánh khơi mở lý thường

Tâm tư thiền định thu sương sáng làu.

       Phụng vì nối dòng thiền Lâm tế đời thứ 39, pháp húy Ngộ Đạo tự Hồng Đạo hiệu Chơn Tâm, Nguyễn Công hòa thượng tổ sư chứng minh.

 

Những Bài Viết Liên Quan
1081832
Total Visit : 980144