Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Tìm một chỗ ngồi.

Tim 1 cho ngoi  Thích Thiện Phước

 

Đại học sĩ Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn thường cùng nhau tham thiền luận đạo.

Một hôm, Thiền sư đăng đàn thuyết pháp, khi Tô Đông Pha đến thì đã hết chỗ ngồi. Thiền sư từ xa trông thấy Tô Đông Pha đến, bỗng nói lớn:

- Mọi người đã ngồi hết chỗ, ở đây không còn chỗ cho ông ngồi đâu.

Tô Đông Pha nói:

- Nếu không còn chỗ ngồi, vậy cho tôi mượn thân tứ đại ngũ uẩn của Thiền sư để làm chỗ ngồi.

 - Ông quả quyết muốn lấy thân ta làm chỗ ngồi, nếu ngồi không được thì phải tháo ngọc đáy ngay thắc lưng để lại bổn tự. Tô Đông Pha đồng ý, Thiền sư nói:

- Bốn đại của ta vốn không, năm uẩn chẳng có, vậy học sĩ ông muốn ngồi chỗ nào? Tô Đông Pha tịch lời đành phải mở ngọc đái để lại rồi ra về.

Sac thu

      Bốn đại năm uẩn là từ ngữ chỉ cho thân người trong Phật giáo. Nghĩa là thân người do bốn đại đất, nước, gió, lửa, và năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hòa hợp mà thành, chứ thật không có tự tánh. Thiền sư Phật Ấn chỉ đưa ra bốn đại và năm uẩn thể tánh của nó là không thật có, nhưng lạ là Tô Đông Pha hiểu được và chịu thua.

       Nghĩa là: “Ngoài trời thì có trời, trên người thì có người”, thường giữ tâm khiêm tốn thì trong đời sống mới giảm bớt sự phiền phức.

◊◊——————————————————◊◊


Những Bài Viết Liên Quan
1022216
Total Visit : 920528
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=otbPXEiZSxC4o%2FhJY9TNUZ2ae1IqILDEjkzyn2JbHzuPCbdn7%2Bc0twkUCiajZbdFCr4rVfwRIafeljdIZJKN60hvydjcdVUopG8b1FI%2BrFg6HTLDV3m1dQ5kXXXkHHTMwxTY87bttL9qMz%2BoQzz8NWHTC1XpNlsbYL1Jcc2%2B0nI%3D&prvtof=Uq6Qx3%2Bf6YJz49l%2BE6zxGcOlmbfcje8bplPUX5Az%2FoU%3D&poru=szOr3okmNakl4MZWECOHigcjLsFROSh5UXo31lOQN52K2JeI1Bj4iAD9BODpmyYRHO6idth4Kt7vaqNVIrmMzA%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>