Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Tổ thứ 9 Thiền tông Ấn Độ – Phục Đà Mật Đa

 

 TỔ THỨ 9 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

 

PHỤC ĐÀ MẬT ĐA

to thu 9

          Tổ thứ 9, Phục Đà Mật Đa, người nước Đề Già, họ Tỳ Xá La, được tổ Phật Đà Nan Đề phó chúc. Sau đi hoằng hóa đến nước Ấn Độ, trưởng giả Hương Cái dắt một người con đến đảnh lễ Tôn giả. Ông nói: “Đứa này ở trong thai 60 năm, tên là Nan Sanh (khó sanh). Lại gặp vị tiên bảo đứa bé này vốn phi phàm, sẽ là pháp khí, nay gặp tôn giả, có thể cho nó xuất gia”. Khi yết ma (1), ánh sánh lành rực rỡ quanh tòa, cảm ứng đến 37 viên xá lợi hiện ở trước, lại càng thêm tinh tấn. Sư bảo: “Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay đem phó chúc cho ngươi, ngươi nên giữ gìn”. Tổ bèn nói kệ:

                             Chân lý vốn không tên

                             Nhân  tên rõ chơn lý

                             Nhận được pháp chơn thật

                             Chẳng chơn cũng chẳng ngụy.

 

 

        Nói kệ xong, sư vào Diệt Tận Tam Muội nhập Niết Bàn, đại chúng dùng dầu chiên đàn thiêu hóa, nhặt lấy xá lợi, xây tháp ở chùa Na Lan Đà. Nhằm năm Giáp Dần, đời vua Kính Vương thứ 25.

Chú.

 

(1) Yết ma: Là bàn luận và lấy ý kiến chung để quyết định thông qua những vấn đề của Tăng. Trong Luật Tạng gọi là tác pháp biện sự (theo Trùng Trị Tỳ Ni Sự Nghĩa  Tập Yếu Q.11 – của Đại sư Trí Húc).

Thích Thiện Phước dịch

—————————————————————————————————————-

 

Những Bài Viết Liên Quan
1007026
Total Visit : 905338