Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Tổ 14 Thiền tông Ấn Độ – Long Thọ Tôn Giả

TỔ 14 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

LONG THỌ TÔN GIẢ

to 14

        Tổ thứ 14, Long Thọ Tôn Giả, người nước Tây Thiên Trúc, ban đầu đắc pháp với tôn giả Ca Tỳ Ma La, sau Ngài đến Nam Ấn Độ, người nước ấy tôn sùng Ngài là bậc Thượng tòa, hiện tướng như vầng trăng tròn. Trong chúng có người tên là Ca Na Đề Bà nói rằng: “Xin Tôn giả hiện ra thể tướng của Phật tánh để chỉ dạy chúng con”. Đề Bà nói xong tướng vòng tròn liền ẩn mất, Ngài lại ở nơi bổn tòa nói chánh pháp, đại chúng nghe lời dạy xong liền ngộ lẽ vô sanh. Sau bảo đệ tử giỏi nhất là Ca Na Đề Bà rằng: “Nay ta đem đại pháp nhãn tạng của Như Lai trao cho ngươi”. Nghe ta nói kệ:

Vì rõ pháp ẩn hiện

Mới nói lý giải thoát

Nơi pháp tâm không chứng

Không sân  cũng không vui”

        Phó pháp xong, Ngài vào trong nguyệt luân tam muội, rộng bày thần biến. Sau đó Ngài lại trở về bổn tòa lặng lẽ viên tịch. Bốn chúng xây dựng tháp báu để an táng. Bấy giờ nhằm năm Kỷ Sửu, đời vua Tần Thủy Hoàng, năm thứ 35.

Thích Thiện Phước dịch

———————————–♣♣♣♣♣♣♣♣———————————–

Những Bài Viết Liên Quan
406954
Total Visit : 305266