Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Tổ 18 Thiền tông Ấn Độ – Già Da Đa Xá

TỔ 18 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

GIÀ DA ĐA XÁ

18

Tổ thứ 18, Già Da Đa Xá, người nước Ma Đề, họ Uất Đầu Lam, cha tên Thiên Cái, mẹ tên Phương Thánh. Từng mộng thấy một đại thần tay cầm chiếc gương, nhân thế mà có mang, bảy ngày sau sanh ra sư, cơ thể trong suốt như ngọc lưu ly, chưa từng tắm gội mà tự nhiên thơm sạch. Ngay lúc ấy sư cầm lấy chiếc gương đi dạo chơi, gặp Tôn giả Nan Đề mà đắc pháp. Sau đến nước Đại Nguyệt Thị thấy nhà của một Bà La Môn có không khí lạ, Tôn giả vào nhà. Chủ nhà là Cưu Ma La Đa hỏi: “Sư là ai?”. Đáp: “Là đệ tử Phật”. Chủ nhà nghe xong liền đóng cửa lại. Tôn giả tự gõ cửa. La Đa nói: “Nhà này không có người”. Tôn giả hỏi: “Vậy người đáp không có người đó là ai?”. La Đa nghe nói biết là người lạ thường, bèn mở cửa mời Tôn giả vào tiếp đãi (1). Tôn giả nói: “Xưa Thế Tôn huyền ký, sau khi ta diệt độ 1.000 năm, có một Đại sĩ xuất hiện ở nước Nguyệt Thị, tiếp nối hưng thạnh huyền hóa, nay ta gặp ngươi, nên đây là vận tốt”. Lúc đó Cưu Ma La Đa phát túc mạng trí, cầu xin xuất gia, thọ cụ giới xong, Ngài đọc kệ phó pháp rằng:

Có giống có đất tâm

Do duyên sẽ nảy mầm

Nhân duyên không ngại nhau

Đương sanh, sanh không sanh.

Phó pháp xong, Ngài vọt thân lên hư không, hiện 18 loại thần biến, hóa thành hỏa quang tam muội tự thiêu thân. Đại chúng đem xá lợi xây tháp. Nhằm năm Mậu Thân, thời Tiền Hán Thành Đế, năm thứ 20.

Chú.

(1) Nguyên bản là chữ Nhiếp (攝) Bản CĐTĐ là chữ Tiếp (接).

Thích Thiện Phước dịch

◊◊——————————————————————————————◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
406954
Total Visit : 305266