Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Tổ thứ 8 Thiền tông Ấn Độ – Phật Đà Nan Đề

 

 

TỔ THỨ 8 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

PHẬT ĐÀ NAN ĐỀ

To 08

         Tổ thứ 8, Phật Đà Nan Đề, người nước Ca Ma La, họ Cù Đàm, trên đảnh có nhục kế, biện tài vô ngại, gặp Bà Tu Mật, dốc chí xin xuất gia thọ cụ. Sau đi du hóa sang nước Đề Già, khi ấy trong thành có một Trưởng giả ra làm lễ, hỏi: “Ngài cần chi?” Sư đáp: “Ta cần một người hầu”. Ông đáp: “Tôi có một đứa con tên là Phục Đà Mật Đa, đã 50 năm rồi mà chưa từng mở miệng nói lời nào, chân chưa từng bước đi”. Sư bảo: “Nếu đúng như điều ông nói thì nó chính là đệ tử ta”. Phục Đà Mật Đa nghe Sư nói liền đi bảy bước, Trưởng giả bèn cho xuất gia thọ giới. Sư bảo: “Ta nay đem chánh pháp nhãn tạng của Như Lai trao cho ngươi”. Tổ bèn nói kệ rằng:

Hư không không trong ngoài

Tâm pháp cũng như thế

Nếu rõ được hư không

Đạt được lẽ chơn như.

         Phó pháp xong, Ngài bèn hiện thần biến, rồi trở lại bổn tòa, nghiễm nhiên thị tịch, đại chúng xây bảo tháp để an táng toàn thân. Bấy giờ nhằm năm Bính Dần, đời vua Cảnh Vương, năm thứ 12.

Thích Thiện Phước dịch

———————————————————————————-

 

Những Bài Viết Liên Quan
1007023
Total Visit : 905335