Thứ 4, ngày 03 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Tổ thứ hai Thiền tông Ấn Độ – A Nan

 

TỔ THỨ HAI THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

 A NAN

Hinh To A Nan

        Tổ thứ hai A Nan, người ở thành Vương Xá, họ Sát Đế Lợi, cha là Hộc Phạn Vương, là em họ Phật. Tiếng Phạn A Nan Đà, Trung Hoa dịch là Khánh Hỷ, cũng gọi là Hoan Hỷ, đa văn thông đạt. Thế Tôn khen Ngài là người gồm nhiếp thọ trì pháp tạng đệ nhất, như chế nước vào bình, được Phật chọn làm Thị giả.

        A Nan thường nghĩ độthoát đệ tử, trong chúng có một La Hán tên Thương Na Hòa Tu, biết là pháp khí, bèn bảo rằng: “Thuở xưa Như Lai đem đại pháp nhãn phó chúc cho Đại Ca Diếp, Ca Diếp nhập định phó chúc cho ta, ta nay sắp nhập diệt nên đem truyền cho ngươi”. Nên lắng nghe ta nói kệ:

                             Xưa nay trao hữu pháp

                               Trao rồi nói vô pháp

                                Tất cả nên tự ngộ

                             Ngộ rồi chẳng vô pháp.

        A Nan phó pháp xong, bay vọt thân lên hư không, 18 lần nhập vào Phấn Tấn Tam Muội, phân thân ra làm bốn phần, mỗi phần đều tạo bảo tháp để cúng dường. Bấy giờ, nhằm năm Quý Tỵ, thời vua Lệ Vương, năm thứ 12.

 

Thích Thiện Phước dịch

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
990196
Total Visit : 888508