Thứ 7, ngày 06 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Tổ thứ nhất Thiền tông Ấn Độ -Ma Ha Ca Diếp

TỔ THỨ NHẤT THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

MA HA CA DIẾP    

images (3)

   

      Tổ thứ nhất là Ma Ha Ca Diếp, người nước Ma Kiệt Đà, họ Bà La Môn, cha tên Ẩm Trạch, mẹ tên là Hương Chí. Tiền kiếp vốn làm thợ bạc, nên biết rõ tánh vàng. Vào kiếp trung, Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, về sau bốn chúng xây tháp. Bấy giờ có người nữ nghèo đem vàng đến nhờ ông thếp vào khuôn mặt của tượng Phật. Sau này ông được phước báo 91 kiếp trên thân đều có sắc vàng, cho nên gọi tên là Ẩm Quang, dốc chí cầu xuất gia, được Phật thế độ và Phật thường ở trong chúng khen Ngài là người tu hạnh Đầu Đà đệ nhất, tiếp nhận lời phó chúc của Phật, được đại chúng tôn trọng.

     Sau bảo A Nan: “Nay ta đem chánh pháp phó chúc cho ngươi, ngươi khéo giữ gìn. Nghe ta nói kệ:

                   Các pháp xưa nay chính là pháp

                Không pháp cũng chẳng phải phi pháp

                Tại sao chỉ ở trong một pháp

                Có pháp lại cũng có phi pháp.”

     Nói kệ xong, Ngài bèn đem y Tăng Già Lê vào trong núi Kê Túc, đợi sau này đức Từ Thị giáng sanh. Bấy giờ nhằm năm Bính Thìn thời vua Chu Hiếu Vương, năm thứ 5.

Thích Thiện Phước dịch

——————————————————————————————————

Những Bài Viết Liên Quan
991272
Total Visit : 889584